Risskov Hospital Bindesbøll byen Byggeprojekt tretommervej 21 juli 2020
46 photos