new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged contenido+duplicado

   

Valençia.

   

Per causes meteorol.logiques . Admitirem suscripçions d´última hora. En la mateixa mesa de control. fen el pagament en efectiu,

Ademes cuinçidim amb un concurs internaçional de Tir amb arco. .Amb els millors tiraos olimpics del mon. Tambe se obriral l´ acçes a çerts punts d´interés turistics als visitants.

  

Primer Concurs-Marató Fotográfic de Sogorb, tindrà lloc el diumenge, dia 3 de març de 2013, a la localitat de Sogorb. Plaça de l'Alt Palància (darrere de l'Ajuntament)

   

A continuació s'exposen les bases del Primer Concurs-Marató Fotogràfic de Sogorb

Us animem a participar, ia difondre entre els vostres contactes. Gaudim entre tots d'un dia amb la fotografia.

Bases del Primer Concurs-Marató Fotogràfic de Sogorb.

  

Primera. Organització.

 

Organitzat per l'Agrupació Fotogràfica de Sogorb, es convoca a la participació, oberta a totes les persones que ho desitgin, a la primera edició de la Marató Fotogràfic de Sogorb.

 

Col · laboradors:-Aj de Sogorb,-Coop. Agricola Sant Isidre Llaurador de Sogorb, per Oli Sogorb Nostrum,-Restaurant Ambigú.

  

Segona. Participació.

 

Els qui decideixin la seva participació i s'inscriguin en aquest Concurs-Marató Fotogràfic expressament accepten i es sotmeten a les presents bases, que podran ser esmenades en aquells aspectes no previstos, així com a la interpretació que d'aquestes efectuïn els organitzadors.

 

S'estableixen dos tipus de participació, la de la marató, i la del concurs-marató, de manera que un participant pot assistir a qualsevol de les dues. La participació en la marató no implica la participació en el seu concurs.

 

Tercera. Data i lloc.

 

El Primer Concurs-Marató Fotogràfic de Sogorb, tindrà lloc el diumenge, dia 3 de març de 2013, a la localitat de Sogorb. Donarà començament a les 10h, tenint la seva finalització a les 13h, del mateix dia.

 

El punt d'inici i final serà la Plaça de l'Alt Palància (darrere de l'Ajuntament). El recorregut serà els carrers i places del nucli antic de Sogorb. Es facilitarà a tots els participants, juntament amb la seva acreditació, un plànol de carrers, amb els carrers incloses en el casc antic.

 

A la Plaça de l'Alt Palància, hi haurà instal · lat un punt d'atenció i informació a tots els participants, que estarà obert des de les 09:00 h fins les 14:00.

   

Quarta. Inscripcions.

 

Totes aquelles persones que vulguin participar, hauran de realitzar la inscripció a través del correu electrònic maratonfotosegorbe@gmail.com, indicant el DNI, nom complet i número de telèfon de contacte. A aquest correu hi haurà d'adjuntar una còpia del resguard d'ingrés de la quota de participació. Aquest punt sa modificat. Fen posble la inscripçio dúltima hora.

     

IMPORTANT: en cas de diverses inscripcions, s'haurà de realitzar un sol un ingrés per cada participant, indicant primer el DNI seguit pel nom complet.

 

Els participants menors d'edat, han d'estar proveïts de DNI i presentar la corresponent autorització signada per un dels seus progenitors / tutors, els que hauran acompanyar durant tota l'activitat. Aquesta autorització s'haurà d'enviar també per correu electrònic.

 

La data màxima per fer la inscripció i comunicar via correu electrònic és el divendres 1 de març a les 23:00 h.

 

Cinquena. Desenvolupament.

 

Tots els participants hauran de personar, almenys 15 minuts abans de l'inici, al lloc de sortida, és a dir, la Plaça de l'Alt Palància. Allà es realitzarà la foto de grup, i la primera foto de la sessió de la marató. A cada participant se li lliurarà una bossa amb un pla i un detall regalat per un dels col · laboradors.

 

En finalitzar cada participant realitzarà la foto de fi de sessió, a la plaça de l'Alt Palància. El moment de finalitzar la marató ho decideix cada participant, sempre abans de la finalització oficial d'aquest que serà a les 13h.

 

Ambdues fotografies (inici i fi de la marató), seran obligatòries, marcant l'inici i fi del concurs. L'objecte a fotografiar a totes dues és decidit per l'organització.

   

Sisena. Fotografies i continguts.

 

La sessió de concurs comença amb la fotografia indicada a l'inici i finalitza amb la indicada al final. Com a màxim es prendran 80 fotografies per participant. En aquestes 80 fotografies, estan incloses les d'inici i final, marcades per l'organització.

 

Totes les fotografies han de ser preses en format digital.

   

Setena. Lliurament de les fotografies, per concurs.

 

Cada participant podrà lliurar un màxim de 5 fotografies realitzades en la marató, per al concurs. A elles s'haurà d'acompanyar les fotografies d'inici i final de la sessió. Totes les fotografies lliurades han de portar inclosos els seus metadades Exif.

 

No es consideraran vàlids els fotomuntatges, els retocs ni qualsevol forma de manipulació més enllà de la simple gir de les fotografies, retallada, ajust de corbes, nivells o el seu pas a Blanco i Negre.

   

Les fotografies seran enviades al correu electrònic maratonfotosegorbe@gmail.com. Cada fotografia portarà el seu títol acompanyat del nombre de participant que se li hagi assignat en el moment de la inscripció. El títol estarà format pel nom de la imatge, guió, les lletres PART (en majúscules), espai en blanc i el número de participant amb 3 dígits.

 

Per exemple: "somriures-PART 001.jpg", on somriures és el títol de la foto, - és el guió separador, i 001 és el nombre de participant.

 

Altres exemples vàlids són: "nina-PART 009.jpg",

 

"_DSC8843-PART 007.jpg"

  

Totes les fotografies seran enviades en format jpg i ajustades de manera que el costat més gran sigui 1920, ja 72ppp.

  

El termini màxim d'enviament de les fotografies és el diumenge dia 10 de març de 2013, a les 23h.

   

Vuitena. Fallada i premis.

 

S'estableixen tres premis per als participants:

 

-Primer premi: Trofeu i 100 €.

 

-Segon premi: Trofeu i un sopar per a 2 persones al Rte Ambigú.

 

-Tercer premi: Trofeu i un lot de productes típics de Sogorb.

   

La decisió serà públic, i es realitzarà el dissabte, 23 de març, a les 11h en els locals de l'Agrupació Fotogràfica Sogorb, situada al carrer Orfelino Almela s / n, Edifici Almela.

 

El jurat estarà format per membres de la Junta directiva d'aquesta Agrupació i 2 fotògrafs de la comarca. Cap membre del Jurat podrà participar en el concurs, encara que sí en la marató.

 

La decisió s'ha de comunicar als guanyadors via correu electrònic. El lliurament de premis es realitzarà el dissabte 30 de Març a les 12h, als locals de l'Agrupació.

 

Els premiats, abans del lliurament dels premis, hauran de lliurar en un CD o enviar per correu electrònic, la foto original premiada, en el format original realitzada per la càmera, i en la seva màxima resolució, de la manera que serà acordada amb el organitzador.

   

Novena. Drets de les imatges.

 

Els guanyadors reconeixen i accepten expressament que, respecte de les fotografies i imatges lliurades com a conseqüència de la seva participació en el Concurs Fotogràfic d'aquesta marató, s'entendrà que s'ha produït, a favor de la Agrupació Fotogràfica Segorbe, una cessió dels drets d'explotació sobre les mateixes i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

Els fotògrafs seran responsables de les imatges preses, pel que fa als drets d'imatge i altres, de les persones, animals o objectes fotografiats, i en particular els reconeguts en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i el article 18.1 de la Constitució Espanyola.

 

La Agrupació Fotogràfica Sogorb es reserva el dret de decidir que un concursant no és mereixedor del premi si existeix qualsevol sospita d'ús fraudulent de les eines i de la forma de participar en el concurs. Per aquest motiu, es podran prendre les mesures oportunes com ara: bloquejar usuaris, desqualificar continguts, desqualificar usuaris, corregir continguts o qualsevol altra acció que l'Agrupació Fotogràfica Sogorb estimi oportuna. L'Agrupació Fotogràfica Sogorb es reserva el dret de modificació i esborrat de qualsevol contingut duplicat, erroni, il · legal, incorrecte, immoral, fora de context o qualsevol altre criteri que aquesta Agrupació cregui convenient.

 

Desena.

  

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'Agrupació Fotogràfica Sogorb, com a responsable del tractament de les dades personals recollides en ocasió d'aquest Concurs-Marató, informa que els mateixos seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal a les finalitats d'aquest concurs. Es garanteix l'exercici per l'interessat dels seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, en els termes que preveu aquesta Llei

Onzena.

 

Ni l'organització ni els col · laboradors, es fan càrrec ni es responsabilitzen dels danys i perjudicis que puguin patir els participants i / o els seus acompanyants en la seva persona, en els equips o en el material que utilitzin en el desenvolupament de la Marató Fotogràfic, ni de els que aquests puguin provocar a tercers.

  

Castellano.

 

Bases del Primer Concurso-Maratón Fotográfico de Segorbe.

 

Ultima Hora

 

Debido al temporal de estos días. Admitiremos suscripciones de última hora. Haciendo el pago efectivo en la misma mesa de control. Coincide con un campeonato internacional de tiro con arco con los mejores tiradores olímpicos de arco del mundo. Ademas se abriran ciertos puntos de interés turístico a los visitantes.. . .

 

Primera. Organización.

 

Organizado por la Agrupación Fotográfica de Segorbe, se convoca a la participación, abierta a todas las personas que lo deseen, a la primera edición del Maratón Fotográfico de Segorbe.

 

Colaboradores: -Ayto de Segorbe; -Coop. Agricola San Isidro Labrador de Segorbe, por Aceite Segorbe Nostrum, -Restaurante Ambigú.

  

Segunda. Participación.

 

Quienes decidan su participación y se inscriban en este Concurso-Maratón Fotográfico expresamente aceptan y se someten a las presentes bases, que podrán ser subsanadas en aquéllos aspectos no previstos, así como a la interpretación que de las mismas efectúen los organizadores.

 

Se establecen dos tipos de participación, la del maratón, y la del concurso-maratón, de forma que un participante puede asistir a cualquiera de las dos. La participación en el maratón no implica la participación en su concurso.

 

Tercera. Fecha y lugar.

 

El Primer Concurso-Maratón Fotográfico de Segorbe, tendrá lugar el domingo, día 3 de Marzo de 2013, en la localidad de Segorbe. Dará comienzo a las 10h, teniendo su finalización a las 13h, del mismo día.

 

El punto de inicio y final será la Plaza del Alto Palancia (detrás del Ayuntamiento). El recorrido será las calles y plazas del casco antiguo de Segorbe. Se facilitará a todos los participantes, junto con su acreditación, un plano callejero, con las calles incluidas en el casco antiguo.

 

En la Plaza del Alto Palancia, habrá instalado un punto de atención e información a todos los participantes, que estará abierto desde las 09:00h hasta las 14:00.

   

Cuarta. Inscripciones.

 

Este apartado de inscripción se a modificado debido al temporal de estos días. haciendo posible la inscripción el mismo día del evento.

 

Todas aquellas personas que deseen participar, deberán realizar la inscripción a traves del correo electrónico maratonfotosegorbe@gmail.com, indicando el DNI, nombre completo y numero de teléfono de contacto. A dicho correo habrá que adjuntar una copia del resguardo de ingreso de la cuota de participación.

  

Quinta. Desarrollo.

 

Todos los participantes deberán de personarse, al menos 15 minutos antes del inicio, en el lugar de salida, esto es, la Plaza del Alto Palancia. Allí se realizará la foto de grupo, y la primera foto de la sesión del maratón. A cada participante se le entregará una bolsa con un plano y un detalle regalado por uno de los colaboradores.

 

Al finalizar cada participante realizará la foto de fin de sesión, en la plaza del Alto Palancia. El momento de finalizar el maratón lo decide cada participante, siempre antes de la finalización oficial de éste que será a las 13h.

 

Ambas fotografías (inicio y fin del maratón), serán obligatorias, marcando el inicio y fin del concurso. El objeto a fotografiar en ambas, será decidido por la organización.

   

Sexta. Fotografias y contenidos.

 

La sesión de concurso comienza con la fotografía indicada al inicio y finaliza con la indicada al final. Como máximo se tomarán 80 fotografías por participante. En estas 80 fotografías, están incluidas las de inicio y final, marcadas por la organización.

 

Todas las fotografías deberán ser tomadas en formato digital.

   

Septima. Entrega de las fotografias, para concurso.

 

Cada participante podrá entregar un máximo de 5 fotografías realizadas en el maratón, para el concurso. A ellas se deberá acompañar las fotografías de inicio y final de la sesión. Todas las fotografías entregadas deberán de llevar incluidos sus metadatos Exif.

 

No se considerarán validos los fotomontajes, los retoques ni cualquier forma de manipulación más allá de el simple giro de las fotografias, recorte, ajuste de curvas, niveles o su pase a Blanco y Negro.

   

Las fotografias serán enviadas al correo electrónico maratonfotosegorbe@gmail.com. Cada fotografía llevará su titulo acompañado del numero de participante que se le haya asignado en el momento de la inscripción. El titulo estará formado por el nombre de la imagen, guión, las letras PART( en mayúsculas), espacio en blanco y el numero de participante con 3 digitos.

 

Por ejemplo: “sonrisas-PART 001.jpg”, donde sonrisas es el titulo de la foto, - es el guión separador, y 001 es el numero de participante.

 

Otros ejemplos válidos son: “muñeca-PART 009.jpg”,

 

“_DSC8843-PART 007.jpg”

  

Todas las fotografias serán enviadas en formato jpg y ajustadas de modo que el lado mayor sea 1920, y a 72ppp.

  

El plazo máximo de envio de las fotografias es el domingo día 10 de Marzo de 2013, a las 23h.

   

Octava. Fallo y premios.

 

Se establecen tres premios para los participantes:

 

-Primer premio: Trofeo y 100€.

 

-Segundo premio: Trofeo y una cena para 2 personas en el Rte Ambigú.

 

-Tercer premio: Trofeo y un lote de productos tipicos de Segorbe.

   

El fallo será público, y se realizará el sábado, 23 de Marzo, a las 11h en los locales de la Agrupación Fotográfica Segorbe, sita en la Calle Orfelino Almela s/n, Edificio Almela.

 

El jurado estará formado por miembros de la Junta directiva de esta Agrupación y 2 fotógrafos de la comarca. Ningún miembro del Jurado podrá participar en el concurso, aunque sí en el maratón.

 

El fallo será comunicado a los ganadores vía correo electrónico. La entrega de premios se realizará el sábado 30 de Marzo a las 12h, en los locales de la Agrupación.

 

Los premiados, antes de la entrega de los premios, deberán entregar en un CD o enviar por correo electrónico, la foto original premiada, en el formato original realizada por la cámara, y en su máxima resolución, de la forma que será acordada con el organizador.

   

Novena. Derechos de las imagenes.

 

Los ganadores reconocen y aceptan expresamente que, respecto de las fotografías e imágenes entregadas como consecuencia de su participación en el Concurso Fotográfico de este maratón, se entenderá que se ha producido, a favor de la Agrupacion Fotográfica Segorbe, una cesión de los derechos de explotación sobre las mismas y, en particular, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación .

 

Los fotógrafos serán responsables de las imágenes tomadas, en cuanto a los derechos de imagen y otros, de las personas, animales u objetos fotografiados, y en particular los reconocidos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y el articulo 18.1 de la Constitución Española.

 

La Agrupacion Fotográfica Segorbe se reserva el derecho de decidir que un concursante no es merecedor del premio si existe cualquier sospecha de uso fraudulento de las herramientas y de la forma de participar en el concurso. Por este motivo, se podrán tomar las medidas oportunas tales como: bloquear usuarios, descalificar contenidos, descalificar usuarios, corregir contenidos o cualquier otra acción que la Agrupación Fotográfica Segorbe estime oportuna. La Agrupación Fotográfica Segorbe se reserva el derecho de modificación y borrado de cualquier contenido duplicado, erróneo, ilegal, incorrecto, inmoral, fuera de contexto o cualquier otro criterio que dicha Agrupación crea conveniente.

 

Décima.

 

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agrupación Fotográfica Segorbe, como responsable del tratamiento de los datos personales recabados con ocasión del presente Concurso-Maratón, informa de que los mismos serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal a los fines del presente concurso. Se garantiza el ejercicio por el interesado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha Ley.

Undécima.

 

Ni la organización ni los colaboradores, se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos o en el material que utilicen en el desarrollo del Maratón Fotográfico, ni de los que éstos pudieran irrogar a terceros.

  

Un abraç Campions.