new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged ideam

pohled ze druhého nádvoří na vlastní hrad s opevněním kravařského předhradí, třetí brána a tzv. Kostkova věž

 

Historie hradu

Rozsáhlá zřícenina hradu Helfštýna, vévodící celému údolí Moravské brány, podněcovala už na konci 18. století romantizující historiky k falešným úvahám o původu hradu v daleké minulosti.

Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy. Friduš z Linavy, jak uvádí s odstupem času záznam v moravských deskách zemských z r.1349, se zmocnil (snad za bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. r. 1278) v tomto kraji části majetku pánů z Drahotuš a vybudoval na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, chráněné strmými svahy, malý hrad s oválným půdorysem. Hrad vznikl na ploše dlouhé přibližně 50 m a široké 30 m a byl už tehdy opevněn silnou hradební zdí, doplněnou na jihu mohutnou okrouhlou věží. Na severní straně byl umístěn prostý hradní palác, který měl mimo sklepy ještě dvě podlaží. Celý areál hradu byl obehnán širokým parkánem, za nímž byl vyhlouben ochranný příkop.

 

Friduš z Linavy

Friduš z Linavy se zdá být dodnes spornou osobností. Historikové o něm předpokládali, že nejen uchvátil bezprávně část cizího pozemkového vlastnictví, ale že také zneužíval strategické polohy hradu Helfštýna na významné cestě Moravskou branou k loupežení.

 

Někteří autoři se dokonce domnívají, že proti Fridušovi a jeho hradu Helfštýnu zakročil vojenskou mocí král Václav II. r.1287 za svého tažení na Moravu, a odvolávají se přitom na svědectví kroniky Václava Hájka z Libočan z r. 1541, podle něhož král hrad dobyl a loupežníky nechal popravit. Toto svědectví zůstává ve skutečnosti stále pochybné. O Fridušovi z Linavy žádné spolehlivé zprávy nemáme a nevíme ani, kdy a za jakých okolností o hrad Helfštýn přišel. Někdy kolem r. 1320 se stal vlastníkem Helfštýna Vok z Kravař, příslušník významného moravského panského rodu. Hrad už se stal mezitím centrem poměrně rozsáhlého panství, k němuž náleželo i město Lipník, založené dříve než Helfštýn. V držení Kravařů zůstal Helfštýn déle než sto let a v této epoše prodělal dalekosáhlé stavební změny.

 

Kravařové

Se stavebními úpravami se započalo ve větším měřítku již v první polovině 14. století, ale hlavní přestavba hradu na gotickou pevnost se odehrála až na konci 14. a na začátku 15. století, kdy se stal hrad sídlem Lacka z Kravař.

 

Kravařové především zdokonalili opevnění Helfštýna. Provizorní opevnění starého parkánu nahradili silnou kamennou zdí se čtyřmi baštami, nad vchodem do vlastního hradu dali postavit hranolovou věž, otevřenou dovnitř, a zabezpečili jej padacím mostem, na jižní straně vybudovali opevněné předhradí a přeťali hřeben vrchu příkopem vytesaným do skály, který sloužil i jako zásobárna dešťové vody. Za Lacka z Kravař, který jako první člen rodu na hradě také sídlil, byl rozšířen o nové podélné křídlo Helfštýnský hradní palác a postavena hradní kaple. I když naše představy o podobě hradu Helfštýna na začátku 15. století zůstávají závislé jen na hmotných dokladech o jeho stavebním vývoji a jsou značně troskovité, jisté je, že Helfštýn patřil v předvečer husitského revolučního hnutí k důležitým hradním pevnostem na Moravě, a to jak svou polohou nad údolím Moravské brány, tak důkladností svého opevnění.

 

Nejvýznamnější postavou z majitelů rodu pánů z Kravař byl zmíněný Lacek. Získal si vysoký politický respekt a na začátku 15. století zastával nejvyšší zemské úřady v Čechách i na Moravě, kde byl od r.1411 zemským hejtmanem. Lacek z Kravař patřil k aktivním stoupencům reformního hnutí a k horlivým ochráncům Jana Husa. R.1410 byl mezi iniciátory protestního listu papežské kurii proti omezení svobody kázání, které mělo postihnout Betlémskou kapli v Praze i panské kaple na hradech, a r. 1415 byl jedním z nejpřednějších signatářů slavného listu české a moravské šlechty kostnickému koncilu, v němž se protestovalo proti upálení Jana Husa. Lackovy zásluhy o šíření husitské ideologie na Moravě zdůraznil i autor protihusitského veršovaného pamfletu, zachovaného v přepisu Starých letopisů českých, v němž zatracoval přední stoupence husitství mezi moravskou šlechtou:

 

"také pan Lacek Moravský,

a pan Petr Strážnický,

a pan Heralt Skalský;

a pan Jan Tovačovský,

ti sobě kněží viklefóv do Moravy nabrali,

aby tam krev boží rozdávali. . ."

 

Pokud šlo o Lacka z Kravař, obvinění z ochrany husitských kněží souviselo zřejmé s působností kněze Zikmunda z Jistebnice jako hradního kaplana na Helfštýně.

 

Přemek Opavský

Lacek z Kravař zemřel r. 1416, dříve než revoluce mohla ověřit jeho věrnost husitským ideám. Přímé mužské potomky po sobě nezanechal a Helfštýn připadl jeho příbuznému Petrovi z Kravař na Strážnici, kterého żmíněný protihusitský pamflet obviňoval rovněž jako horlivého podporovatele husitů.

 

Stejně jako v případě Lackově i v případě Petrově mělo toto nenávistné osočování reálný podklad, protože na Petrových panstvích Strážnici a Uherském Ostrohu se husitská ideologie silně rozšířila, a to se vší pravděpodobností i za přímé a nepřímé podpory vrchnosti. Na začátku husitského revolučního hnutí stál Petr Strážnický z Kravař na jeho straně a spolu s českou husitskou šlechtou odmítal uznávat vládu krále Zikmunda. Zikmund dal roku 1421 poplenit svou uherskou armádou pod velením Pipa Spana z Ozora Petrovy statky na východní Moravě a Petr Strážnický před králem kapituloval. Prostředníkem kapitulace se stal kníže Přemek Opavský. Podmínky, za nichž se směl vrátit Petr Strážnický mezi moravskou šlechtu věrnou Zikmundovi, byly kruté a jako záruku, že budou splněny, musel Petr Strážnický postoupit Přemkovi Opavskému do zástavy hrad Helfštýn.

 

O tuto výstavnou pevnost se až dosud nebojovalo, jako by odpuzovala všechny případné nepřátele svou nedobytností, avšak o jejím strategickém významu nebylo pochyb. V rukou Přemka Opavského se stal Helfštýn dvojnásob důležitým jako hrad střežící hlavní cestu do Slezska, a zřejmě proto nebyl Petrovi Strážnickému vrácen, ani když se zdálo jeho usmíření s králem Zikmundem dokonalé a bylo r.1422 korunováno jmenováním Petra z Kravař moravským zemským hejtmanem. Když r.1425 Petr z Kravař znovu od Zikmunda odpadl a vrátil se na husitskou stranu, nemohl pochopitelně s vrácením Helfštýna počítat. O hrad se ani v dalších revolučních letech nebojovalo a o jeho osudu v té době téměř nic nevíme. Někdy od r.1434 na něm sídlil Jan z Menspecku, o němž můžeme jen hypoteticky předpokládat, že se Helfštýna zmocnil z titulu vzdáleného příbuzného Kravařů. Skutečná vlastnická práva pánů z Kravař však zůstávala v platnosti, a proto jim byl Helfštýn landfrýdní smlouvou, uzavřenou roku 1440 ve Valašském Meziříčí, vrácen. Petr Strážnický mezitím r.1434 zemřel, a tak posledním z Kravařů na Helfštýně se stal jeho syn Jiří z Kravař. Ten r. 1447 prodal hrad Helfštýn s městem Lipníkem, 27 vesnicemi a 4 díly dalších vsí Vokovi ze Sovince.

 

Kostkové z Postupic

Pokud Vok ze Sovince pomýšlel na vytvoření rozsáhlé enklávy v Pobečví, do níž by začlenil i Helfštýn, nepodařilo se mu tuto myšlenku uskutečnit.

 

R.1467 prodal hrad a panství za úctyhodnou sumu 30 000 zlatých uherských Albrechtovi, Zdeňkovi a Janovi Kostkovi z Postupic a Jiříkovi z Landštejna. Kostkové se za husitské revoluce a potom zejména v poděbradské epoše vyšvihli majetkem a politickým vlivem mezi nejvýznamnější šlechtické rodiny. R.1467 stáli neochvějně na straně krále Jiřího a uherský král Matyáš se pokusil r. 1468 za tažení na Moravu dobýt Helfštýn jako opěrný bod poděbradské strany. Při obléhání byl hrad poškozen, nedochovala se však žádná zmínka o tom, že se Uhrům podařilo Helfštýn obsadit. Zdeněk Kostka padl r.1468 v boji proti Uhrům na severní Moravě a nedlouho nato začal Albrecht Kostka kolísat ve věrnosti králi Jiřímu, až r. 1470 přešel na stranu Matyášovu a stal se důvěrníkem uherského krále. V té době už vlastnil Helfštýn sám, a vzhledem k tomu, že získal r.1470 od Ctibora Tovačovského z Cimburka i panství přerovské a hranické, zřejmě pomýšlel na vybudování většího komplexu statků na Moravě pod Matyášovou ochranou. Ani tento záměr se však neuskutečnil a politické vztahy k uherskému královskému dvoru nakonec přivedly Albrechta Kostku k tomu, že své statky v Pobečví prodal Vilémovi z Pernštejna. Nejprve r. 1474 Helfštýn a r. 1475 i Přerov a Hranice. Pro Helfštýnský hrad nastala nová epocha, v jejímž průběhu byl znovu dalekosáhle přestavěn.

 

Pernštejnové

Ačkoliv se husitské války a potom znovu války česko-uherské staly nelítostnou konfrontací středověkých opevněných sídel s nároky soudobého válečnictví, neodsoudily hradní pevnosti k bezvýhradnému zániku, ale vynutily si nové nazírání na jejich účel.

 

Nikdo nyní nepomýšlel na důkladnější opevňování drobných tvrzí nebo nevýhodně položených hradů, neschopných odolávat dělostřelecké palbě a masovým útokům obléhatelů, avšak zámožní feudální pánové neváhali obětovat značné prostředky na přestavby a úpravy menšího počtu vybraných objektů. V neklidné atmosféře sedmdesátých let 15. století se na Moravě zdály pevnosti stále ještě nezbytností a s tímto přesvědčením přistoupil k přestavbě Helfštýna snad hned r.1474 Vilém z Pernštejna. Jeho první stavební plány byly realizovány velmi rychle a už r.1480 dal zasadit do nové (druhé) brány kamenný reliéf s rodovým znakem, hlásající, jak daleko stavba pokročila. Stavělo se však ještě na začátku 16. století a zřetel k vojenskému účelu zatlačoval do pozadí všechny ostatní aspekty. Tento vojenský zřetel diktoval na Helfštýně stejně jako na jiných pozdně gotických hradních přestavbách respekt k několika zásadním požadavkům. Především bylo nutné rozšířit hradní areál a nová předhradí natolik, aby v něm bylo možno umístit důleźité hospodářské objekty i získat prostor pro shromáždění velkého počtu vojska v případě potřeby; za druhé bylo třeba uzpůsobit systém opevnění tak, aby mohl účinně odolávat dělostřelectvu obléhatelů i aby dovoloval využít vlastní dělostřelby. Na Helfštýně byl v poslední čtvrtině 15. století hrad rozšířen o důkladně opevněné, rozsáhlé hospodářské předhradí (dokončeno r.1480) a dále o další předhradí, které vytvářelo novou předsunutou obranu celého rozšířeného objektu. Současně bylo zdokonalováno baštami, novým systémem věží a bran opevnění starého kravařského hradu. Většina těchto prací byla technicky velmi náročná a svědčí dodnes o dobré úrovni řemeslné práce i o značných nákladech, které musel Vilém z Pernštejna na přestavbu Hefštýna vynaložit. Půdorys hradu dostal s konečnou platností protáhlý tvar a v jeho vnější podobě výrazné překrýval dokonalý opevňovací systém všechny ostatní architektonické články.

 

Za Viléma z Pernštejna (zemř.1521) se stalo Helfštýnské panství součástí největšího šlechtického majetku na Moravě a v Čechách. Ani Vilém z Pernštejna, ani jeho potomci neměli válečnické ambice a starali se o svá panství především z ekonomického hlediska, avšak po r. 1526, kdy Turci poprvé zaplavili Uhry a hrozili i vpády na Moravu, se Helfštýnu znovu začal přičítat velký vojenský význam. Na hradě byly shromážděny značné zásoby zbraní, vojenské výstroje i munice, které měly sloužit nejen k obraně hradu, ale také k vystrojení pernštejnského kontingentu poddaných při svoláváni zemské hotovosti. Zachovaný inventář hradu z r.1552 zachycuje jen relativně malé množství loveckých zbrani, zato počet zbraní a munice pro válečné potřeby uvádí v nevídané míře a potvrzuje tak domněnku, že helfštýnská zbrojnice sloužila i pro další pernštejnská panství.

 

Ludanicové

Pernštejnové museli své statky rozprodávat a jednou z prvních obětí počínajícího rodinného bankrotu se stalo Helfštýnské panství. R. 1554 je koupil Půta z Ludanic, potomek šlechtické rodiny ze Slovenska.

 

Už Jan z Pernštejna, který od r.1534 spravoval sám všechno pernštejnské jmění, se potýkal s vážnými hospodářskými obtížemi, ohrožujícími stabilitu rodového majetku, a po jeho smrti r. 1548 se už rozklad, vyvolaný především přepínáním úvěru, nedal zastavit. Pernštejnové museli své statky rozprodávat a jednou z prvních obětí počínajícího rodinného bankrotu se stalo Helfštýnské panství. R. 1554 je koupil Půta z Ludanic, potomek šlechtické rodiny ze Slovenska, která se na Moravě usadila ve druhé polovině 15. století a domohla se tam rychle zámožnosti a vlivného postavení. Po jeho smrti se r.1560 ujal Helfštýna jeho syn Václav z Ludanic, někdejší moravský zemský hejtman. Éra Ludaniců na Helfštýně však trvala jen krátce, protože Václav z Ludanic zemřel ve Vídni r. 1571 a jedinou dědičkou celého majetku se stala pětiletá Václavova dcera Kateřina z Ludanic. Správy statků se ujal tehdejší moravský zemský hejtman Zachariáš z Hradce z telčské linie pánů z Hradce jako poručník. Velkorysý mecenáš renesančních staveb se v tomto případě projevil jako chamtivý podvodník a obohatil se na Kateřinině dědictví takovým způsobem, že nemohl zabránit veřejnému skandálu a soudnímu vyšetřování. Kateřina z Ludanic byla přesto považována za bohatou dědičku, a proto byla vyhlédnuta za manželku pro Petra Voka z Rožmberka. Provdala se za něho r.1580 ve věku čtrnácti let a Helfštýn se stal znovu součástí velké rodové enklávy, tentokrát rožmberské. Ležel příliš daleko od hlavního jádra rožmberských statků v jižních Čechách a Petr Vok měl značné potíže s jeho správou a s dohledem na špatné úředníky. Dojížděl sice každoročně s manželkou na Moravu, podpořil stavbu bratrského sboru v Lipníku, ale hrad a panství mu příliš k srdci nepřirostly. Po špatných zkušenostech s nesnadným hospodařením se rozhodl Helfštýn prodat. To už dluhy na panství dostoupily výše 80 000 zlatých a velký výnos se nedal očekávat. R. 1592 koupil Helfštýnské panství s hradem Hynek Bruntálský z Vrbna za 120 000 míšeňských kop (tj.120 000 zlatých rýnských).

 

Bruntálští z Vrbna

Hynkovi Bruntálskému (zemř. 1596) a jeho synům na Helfštýnu záleželo, a proto přistoupili záhy nejen k přestavbě hradu, ale i k výstavbě nového zámku v Lipníku.

 

Na Helfštýně se Bruntálští soustředili k přebudování vnitřního jádra hradu v renesanční sídlo. Starý hradní palác, neodpovídající představám o komfortním bydlení, byl zbořen a spolu s nim i část jeho původního gotického opevnění a na uvolněném prostoru vznikl velkolepý renesanční palác, ostře kontrastující s rozsáhlým systémem pozdně gotického opevněni, který jej obklopoval. I když je dnes celá stavba jen mohutnou zříceninou, z jejích zbytků je dobře patrné, že byla vybudována se smyslem pro přepychové vybavení interiérů a pro vnější výzdobu budovy. Nový palác na Helfštýně vznikl přibližně v l. 1597-1605, kdežto lipnický zámek byl dokončen až o čtyři roky později. Přestavbou Bruntálských dostal Helfštýn svou konečnou podobu, ale ani po jejím dokončení se nezbavil charakteru pevnosti.

Posledním majitelem hradu a panství z rodu Bruntálských z Vrbna byl Jiří z Vrbna. Jako evangelík a angažovaný stavovský politik se r.1619 zapojil na Moravě aktivně do stavovského povstání a získal si v povstaleckém táboře čelné místo. Stal se jedním ze stavovských direktorů a moravským zemským sudím a po Bílé hoře musel, očekávat od císaře tvrdý trest. V létě 1621 byl zatčen a uvězněn v Brně na Špilberku, ale dlouho své věznění nepřežil. Zemřel r.1622 a Helfštýnský statek (spolu s panstvím Hranice) si obratem vyprosil od císaře Ferdinanda II. jako konfiskát kardinál František z Ditrichštejna.

 

Dietrichsteini

V době povstání střežila Helfštýn patrně nějaká vojenská posádka, protože si sem někteří šlechtici z okolí ukládali cennosti, ale válečné události se hradu vyhnuly. V říjnu 1621 za vpádu Jana Jiřího Krnovského na Moravu se před Helfštýnem a Lipníkem objevili vzbouření Valaši v čele s emigrantem Janem Adamem z Víckova a císařská posádka jim vydala hrad bez boje.

 

Valaši na Helfštýně hospodařili až do ledna 1622 a důkladně jej vyplenili. Po jejich odchodu hrad znovu obsadili císařští vojáci a ti mohli hrad odevzdat v červnu 1622 novému majiteli, Ditrichštejnovi. Horší vrchnosti se měšťané v Lipníku, v drtivé většině evangelíci, i poddaní ve vesnicích na Helfštýnském panství nemohli dočkat. Ditrichštejn, vystupující před povstáním i po povstání jako hlava katolické strany, byl proslulý bezohledným prosazováním protireformace i chamtivým vykořisťováním poddaných. Už v červenci 1622 poslal na Helfštýnské a hranické panství jezuitu Jana Drachovského, aby připravil půdu pro protireformaci, a v nelítostném postoji k poddaným nezůstávali pozadu ani panští úředníci na Helfštýně. Když na podzim 1626 přitáhl na Moravu s dánským vojskem generál Mansfeld, vypuklo podle vlastního přiznání Ditrichštejnova na celém helfštýnském panství povstání proti nenáviděné vrchnosti. Mansfeld hrad nedobyl, když však pominulo nebezpečí, přestěhoval Ditrichštejn správní aparát panství z Helfštýna. do Lipníka a brzy poté se začalo Helfštýnské panství nazývat lipenským. Válečné události přinesly obyvatelům panství nesmírné škody a kdysi dobře prosperující Helfštýnský statek byl r.1643 označován v usnesení moravského sněmu za zpustošený.

 

Císařská posádka na Helfštýně zůstala až do konce třicetileté války.

Bylo určitým paradoxem, že jedním z jejích velitelů byl Štěpán Bruntálský z Vrbna, mladší bratr Jiřího z Vrbna, který konvertoval ke katolicismu. R.1643 dokázal právě tento císařský důstojník odolat obléhání švédského vojska, kterému velel generál Torstenson, Helfštýn se však nepodařilo Švédům dobýt ani r.1645. Pozdně gotická pevnost se ukázala jako vynikající dílo vojenské obranné techniky i po půldruhém století za změněných podmínek válčení. Když válka skončila, ditrichštejnská vrchnost neprojevovala valný zájem o další údržbu nerentabilního vojenského objektu, ale nesouhlasila, aby byl Helfštýn podle návrhu zemské vlády zbořen, protože by mohl v případě nenadálé války posloužit nepříteli. R. 1656 bylo přikročeno k poměrně rozsáhlým demoličním pracím, které sice opevnění Helfštýna příliš nepoškodily, ale zbavily jej s konečnou platností rázu panského sídla. A tím začala dlouhodobá zkáza hradu.

 

Za turecké ofenzívy r. 1663 a znovu za Tökölyho povstání v Uhrách r. 1680 dostal hrad znovu císařskou posádku, jejíž velitelé dali opevnění alespoň provizorně opravit. Tehdy vzniklo v předpolí hradu jednoduché podhradní opevnění, v němž nacházeli útočiště poddaní z vesnic se svým skromným majetkem. O dalekosáhlejších úpravách hradu v moderní pevnost uvažovaly vládní úřady ještě za pruských válek v polovině 18. století, ale nakonec došlo jen k drobnějším stavebním pracem a po sedmileté válce se přestalo s Helfštýnem v systému zemské obrany počítat. Hrad pustnul dále a jeho zkázu urychlili ve druhé polovině 18. století i Ditrichštejnové demoličními pracemi. Tyto pokusy vyvrcholily r.1817, kdy byla dělostřeleckou palbou poničena část vnitřního hradu.

 

Po roce 1900

Zřícenina Helfštýna byla v 19. století hojně navštěvována a už krátce po polovině století byl podniknut první vážnější pokus o zpřístupnění hradu, avšak se soustavnějšími zajišťovacími pracemi se započalo až r.1911.

 

Po druhé světové válce byl hrad zařazen jako významná památka do kategorie státních hradů. Byly provedeny poměrně rozsáhlé zajišťovací práce a v jejich rámci se uskutečnil systematičtější uměleckohistorický a archeologický průzkum objektu, který přispěl podstatným způsobem k objasnění jeho minulosti.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

.Anna: VZJiefd ic^dan bejï trecJ^en aen ? ANNA. /^M u in defen wel te raetty Wegheeft u tot een wijjen man^,Die H tot leytfrmn dienen can :VVdnt mits ghy noch zjjt jonc^ en groen^Js aen u vry Wat Veel te doen, (hant,T>iis neemt gbeen flecht-booft by derOf ghy blijft beyd in onver fiant.Want Van een ^eerfe fonder /- ander l^eerje Itcht en nam.En daer de naecl^e zjjn hun tween.En connen noyt malcandren cleen. fafciij Qifcam, ANNA, ]^TOnmihipropofitumefl:vincIis arcerepuellas,X. ^ Sola vagos fuerac mens inhiherepedes.PHYLLis. Accuivis aurem daremetuajulu vetabant Anna, vir ergo mihi qualis habendus eric?ANNA. Nubegravi, meaPhylli, viro cui mafcula virtiisMente dionasos expulic ante jocos jNube viro, cui diaThemis, cuiridet Apolloj Ule tibij vit.r per vada, pandet iter :Nam fi forte rudi, rudis ipla , jiigêre marito. Qui thalami iubeat munia , neuter eric.ïunge duas, vtcunque voles, fine lumine tardas.Semper eric picea node iepulta domus. CASCVS ^ CASCVS CASCAM. il

 

Text Appearing After Image:

Mart.• • • . ^jnddentem dentepivahitRodere •: . l [ l Vives livr, i. de Ia Fem. Chrefi:. YL ny a chofe de quoj on doiue ejliniervn m ar y a choifir,fi non pour f on bon efprit:le contentement de mariage confijleau devis dn mary ^de Ufemme, m.iisquels devis,quelles raifons, quel entretientaura vn lourdaut fans fens érfins cog-mi^ance des affaires du monde i K Goct Goet BoLick-man,Quaet Douck-man. PHY SVVijght hier ya?i Uil, ghj hebtgheen kansy\En hou van vyijf, offijfe mat2S;Dat (vokkjvan Wetenfcha^ enkonfiVraegt eeuwelijcl^het hoojtgefi-on^i,tAls Tjjnde y an de Zeyl-fieens aertjDie (ïckaalleen met dinghen paerty an/ware Hof] en groot gewicht^Vyant anders ?ïiet hy op en licht.n)at yolcl^ü met gheen ^e-lghepasi^ttMaer wonde fidegh Wel z.ijn belajiMetgroote faken fvvaer van HofHet hooft dat hangt hun veel na t hof I Bon efliLidianc I Maigre amant. LUS. En 3 om al-daer te fchijnen cloucl^Sit eeiivVlick^met de neus int houck^-^En darme njrou ù niet gheacht^Alaer leyt alleen de

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

wendeOmheliende de vlam , als coc fijns vrientlchaps pand,-Maer, mits hy quam te nae ^verfchroeyd hy mond en hand. :Vriend , als ghy hier of daer een heflijck Vier fiet branden.En taftetfoo nietaen;, met onghevvafichen handen :Bedaert u wat, en eer ghy timmert kent den crrondWant fiet. die haellighiüypt verbrand wel licht fijn mond. Quod non noris, non ames. VIx dederat terrü ignem, fuafurta^ Promet heus.Fan furit, (^ jiammis ofcuU ferre varat :êljMntus 3 dit 3 nitor bic ! {nondum cognoyerat ignem) Et ruit, çy* Ujks njix trahit inde m Anus.Stutte pue f3 blandi quilumine captus occüi Nd 3 nijt quanta dabis hafia 3 corde moves^^um, quid ames -videos 3 proper at o s dijjer amores:Heu ] fcelerata Venus , cum celerata njenit. C M^i en haBefe marie 3 a loifir fe repent. E, que til ne cognois, aymer iamais tavance:Il a pris mal a Pan daymer lans cognoiiTance.Qui oie Ion bouillon humer haftivement.Sans doubte^ il bruflera la bouche bien fouvent. fr Q\^OD QVOD NON NORÎS, NON AMES, p un.

 

Text Appearing After Image:

PROvERB, y. zo, ^arefedeccrà, ûli mi j ahexîraneL liane autcm maxime duc in vxorem, qttx prope te habitat.Omma valdc circHmJpicînes.PETRA. DE REMED. VTRIVS. FORT. LIE. i. Multos amantes creduùitas fna circftmvCiJtttUbemer enim credunt q^uod optant. *B T neemt 10 Tneemt toe, men weei nki hoe. EEnMinnaerwoelcaltijt. kfchreeflaecft-maelopeenlindea ïlek fneed in een pompoen den naetn van mijn Beminde^Dien zoute-loolen romp als droef door mijn verdrietVeel tranen uyt zijn ichors daer henen vallen liet.Als ick onlangs daer naer , ontrent dees plaets quam dwalen,Doen ftont mijn teer ghelchnft niet in fijn eerde palen,Maer wijt en breetontiet. Ach/ van eencleyn begin,Allenxkens, eerment meent, door-cruypt ons hart de min. Senfim amor, fenfus occupât, INfcribo feponiquotiestm nomina ^ FhyUiiLittera 3 cultelli cujpide faSia. 3 latet :Ji/e j licet fatuus 3 fortem miferatus amant is ^ P/orai, ^e tenero corticegutta fluit iLffacutüjen/imlaxofe pandit hiatu, Jamcme iatori 3 PhylJi,

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

t flcrilcm, fue corpore dcformem, (lue dcbilem memhris^vel cjecam, velclaiidam,vel furd.im,vclfi quidaiiudfiuemorbis, dolorihas^laboribuÇqu»confe[îum,(^ qtiidqiiidÇexceptâfornicationis caufa)cogitaripotesivehementcr {jornh!le;profûCietate,fideqtie mantus fusïineat. Corrigenda, ScNotanda. Pag. j.atquorum.l.ïquoreum. Pag ^.Cum peregrè pater cft &c, Tranfïione &rl.Cum patereftperegre&c Pag.io.Supttaddidit.l fuper addiclit.Pag.i5,Detorfio,l,detortio.Pag 14 De-dicifle.l. didiciffe. Pag. 44 Craborafas,&c.l.Crabio rorasacmellacolit,dum fpiciila.Pag.jï.Achanto.anchantus l.acantho.acanthus.Pag f j.Satyrilel Satynrce.Pag.ï4.efle. 1. i(le. Pag,j^, Nulla reparabilis. Adde , arte. Pag.<^o. chalyps, l.chalybs. Pag. 6^ crabOj.crabro.Pag.éö.elfe,!.elle. Pag !îo. labatis.l labat is Ibid.feftigia,!. vefiigia Pag. 90. Si fortaffe tua, &c.M.ilint: Sifortafle tuo niteacdomusaureacenfu. Pag.49. Raillart faift faire,!, taiie. ^ag.4.1jqjUn iu|l /1. lu(l. HARDERS CLACHTE-

 

Text Appearing After Image:

A E N D E EERBARE, SEDEN-RIICKE, SEGEN-RIICKElONCK-VROV CATHARINA VAN MVYL- WllCK. /~\? een foete Mcyc-nacht I Opte wcgli was ghecn gheril, ^^DaphnisopfïjnLicfjcdachtj j Vcccnhondcnkgheiiftil,Al was heel de cudd in rufl-. En de voghels al-te-mad ; Slapens hadd hy gcenen luit. . 1 Maer alleen de Nachtegael, O s Nachts *s Nachts te finghen wel ghewcnt,Sac,en âcuyte dacr ontrent. Daphnis fiigh de zilvrc macnDrouvich acn den hemel ftaen, Buytcn alle mans gcficht.Tot hy vont een eenich velt,Dner hy fick heeft neer-gheftcit,Daer hy met een tnmen-vloetWt ging ftorten fij n ghemoet. Hy began fijn drou\ich wcrckIntgheweftcvan Gnjpfkcrck,Aen het zuyden van het Dorp,Niet veel verder als een worp,Daer een Houve ftaet çheboortMet haer boomgaert zuyt en noort,EndenDool-hüffinhetweft,Daer het freuyt is alder-beft ;Note-boomen op een ryStacnder ncghen, en dacr byIs ter zijden afFeen kantDicht met dooren-haegh beplant. Hier fat Daphnis, volvanmin.Vol van ongheruften fin.Hier began hy fijnbeclagh,T

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

. NA.£n -pfilt dat fj ne MaghetfatG heduerich triplen oVer al -,vAIaer^ laet hemfeggen Wat hy VPil^HetVought een maeght te Wefenjiil.Dus, Wtldy 7;Jjn Van goeden lofSoa blijft in huys 3 hout daer u hof:En Wacht totghy daer vvert gefocht,Vyaer meeBgheveylt^ w er t min H Vercocht.Het ü een IJ>reeci^VVoort over al^T)e hefle koeyen vintm op (lal.En,tSchaep dat door de Doornegaet^Gesïaeghyet van fijn woUe laet. n Karo njaga. rvirgo 3 pudica esi. ANNA. NOn ego laudarim Nafonis vbique libellos,Ille vagos cupiat virginis elTe pedes :111e Nurus lacias curvis errare theatris IiifTic, 6c in medio crura movere foro.ludice me,caftas mos dedecet ifte puellas, ludice me;,non eft virginis iftud opus:Per fora turpis Amor furie, & Venus ^ efle puellx Efte domi , vobis e(t facer ifte locus.Kec facile a fpinis innoxia veilera fervat. Per vepreta vagodum pede fercur ovis,Kec facile ingenui retinec monumenta pudoris, Sicpe dionaeo junda puella gregi. RARO RARO VAGA VIRGO PVDICA EST. XXXIII. (>!

 

Text Appearing After Image:

Greg.Nafian,XyT Vlieriim ornamonumeïl , mortimlyLprohtate (^ elegantiaflorere, domt,vtplurimum, manere-^ lahijs, eculis,ge.nis, vinculum inijcere , pdem liminenonadmodiimfietittenter eferre. Vives lib. r. de Fœm. Chrifl:. Dl E lajïUe quife tient a la m ai fort, per-forée ne peut rien dire , de celle quonvott hanter les compagnies, chacun en di£i\f* fatellée , (^ font divers les propos quon1 tient delle,félon la diverfité desjngernents\ des hommes qui la taxent. I 2 Alfmen c 63 Alfmenc (luyt j Dan berftet uyt. I PHYL Wie heefterdoch foo hardenpyet {ghefet? Ons maegden tot ee dwancf/ï niet veel heter datmen jïetZJVat datter hier en daer ghefchietjDan datmenfitin huys enfuft.En Uet iperroeBen fijn vernuft ?Hoe \fai dan noch een houbaer maeghtMet thuys te blijyen ^jngheplaeght?ySÏ niet ghenoegh in fchoolghevveef ^DefchoolVrotijen haer flack^geipreefi?Laet doch een maecht Wat vrojiljc^ VVat haer genaeSÏdoch nieuwe pijn. Quant on Ie ferrcIl va par terre. LIS. ^ -| De forgij vant

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

nfmert,:iioort<ioch,hoe fy my paeyde^Let eens, op.tgeenick doe, (fprack fy) inerckthoetalgaet,jjEerft maecktdé naeld een gat, dat ftopt daer na den draet.DiCj mits hem treft de wond, ftracx; fijn gheweer laet vallen.En roupt om bus en lalf ^ dient niet aen Venus wallen.De min heeft wat ghemeens m^t Mars, al is hy ftuer.Niet Toets en heeft yet fbets j dan na voorgaende fuer. . Pofl triftia dulcor. ASjtdeo tener^ ïiuper dum mn[ius ^mlcfsDumquejnper nojlro n^ulnere muit a queror\Kijit ft^ , o durï nmmm tener hofjes zAmons^ D^patiatur amans, nonpotietur, ait.Hoc doSÏum te reddat opifs [fua Iwtca monlÏrai) Ecce ]fubit filo culfis acutn prior,^uigemit, (^ primo^uh njulnere projicit arma^frede mihi, Veneri miles iiieptus erit. V tApres tourment, contentement. N iour ie me plaignois eftant auprès ma belle 1 De mon pénible amour , ie la nommois cruelle :Tay toy (ce me diól-on) le linge ne fe ioinét»Si prealiablement on ne le blcffe & poind. POST POST TRISTIA DVLCOR. XXXVII. 75

 

Text Appearing After Image:

Ovid. ET tarnen eji art is tn(lif(imajanua noftrie^Et labor e si vnia tempor a ^rirnapati. Micli Montagu.des Eflais Lib. j.Cap.y. QVi na U jotiiffance quen la iouiffance, qui ne gatene que du haut poinB, quinayme la cha(Je quen la prife,ilneluy appey tient Je mejlcr a lefcole dAmour,leplai^r n ejl plaijir fans amertume. ^ K2 i4ltïjt y6 Ahijt na meer, ^X 7 eerfte wenfch was cfien, de tweede was cghenaken,Y De derd het Ipreken aen, de vierde was het raken: Doen t geven van een kus, w^at noch ? ten naeften keer Een kus van haertontfaen:en noch wout ghy wel meer.Een minnaer by fijn lief, een jagher in de velden^Een coopman by fijn waer, in crijgh de dapper helden, Gaenalti]t voort en voort j niet een op wind en flaept. Al crijght den hont een ftuck, hy ftracx nat ander gaept. Res immoderata, cupido eft. PlR^a. c^uidem fuerât dominam tihi cura <^idendijAltera, mox lateri iungere pojje latus:Jftud^ illud habes y fed (^ hoc, tihi le?ns amica ^Unditias moües ^aptaquc-uerhadedit. .Cfeula

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

en douwen, ,Hoe ? meyndy, lan-treet-focht^ dat fonder llacK off flootV eenich aerdich Dier, fal vallen inden Ichoot ?Tis raes : maer foo ghy wilt vrou Echo hooren quelen.En ftaet niet flecht en fiet ,• maer roept met luyder kelen,Soo iair u doen befcheet. Siet, Floor, een zeeulche maeçihcEn comt niet onghenoot, en gheeft niet onghevraeght. Nilj niTi mota, dabit. DVlcls aniica placet^ placet um Tuat m gr cm mm jp ont e pue 11 a timm ?iyV/ agis : Jntenfo demum clamore mouetuVy Suêta ijiatûris qu^ modo ruoce loqui.^^(Udare ^jponte fua, didicit rtfonabhs Echo,U^c dare^Jjiontefuâ^ bella pucüafolet. T Jamaü Amie fans pitigae, cjui la ijeut^ quil la brigue, V dis, Tamour me plaifl: ; & ne fais autre chofe :■ Robin, en rien failant iamais on cueille rofe^,Ny dame en ville orras, ny Echo dans les boisiSy tu ne fais ovir ta preallable vois. KIL, NIL NISIII. MOT A.

 

Text Appearing After Image:

TERENT.RedJi hac dormienù tibt cor.fcBtiros Deos,Et ilUmfine tua operâ in cubiculum iri dedulînm domum 1 OVID. DE ART. LIB. i. AH mmia e(i frofrU juveni fducia format£xJp£Ûetft quis, dum prior HU roget. ERAS. ^nfrrvocare^ matrone elf, fA3 r^yt 6 î<iojt leelicklief, noch fchoonen coolfact OSoete raiery J hoe cant de liefd al voeghen !Den Aep fcheptiin lîjn jong een wonderlijck vernoegen:Waer Venus aerdich kint fijn guide pijlen ichiet,Daer ifl van flonden aen volmaeckt al watmen-fiet.Schuylt erghens ibö wat goets, men ialder hoogh van roemen;En ifter flecht ghenoegh, men weret te vérbloemeèj Den flouten , tioemtmep-vry : die<ironcketi is^^ verheught.Tvernuftdes minnaerspaft totelcke feyl eendeucKt. Nunquam deformis amica eft, DVlcis amor furor, çfi, J^tupetehrtafmU ^rolem^ ■Unique fu^ cattilis pulchriUs ejjè putat.Nefcitamans ijitmm {nimj^ idIkctexj]et) amic^y ^ciafque alius dotes non àjidet 3 ip/è notât:Fucus amornjehemens3 omniquepotentior herbâ fi?;. Hoc duc

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

"Once it's ember has been set ablaze

An idea can never die"

 

-CREDITS-

Lost City Backdrop by FOXICITY

Breath of Aillen head by [ContraptioN]

Alien Skin by Hotdog

Tyrael Rune Tattoo by Endless Pain Tattoo

Corrupted Tattoo by THIS IS WRONG

Rotten Hands Tattoo by Insomnia Angel

Rebellion Arm Wraps by PFC

Thrall Pants by PFC

 

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

 

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

 

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

 

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

 

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

 

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

 

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

 

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

 

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

 

Relieve: topografía es muy variableen esta zona ya que hay pequeñas regiones planas o con pendiente suave a mediana y otras de alta pendiente mayor de 25% y con muy baja vegetación natural. Se delimita un paisaje de montaña y en él se establecen diferentes tiposde relieve. El pasaje de montaña se ubica desde una latitud de 1.300 msnm, en sectores del río Oibita y de la quebrada la Colorada; hasta los 2.200 m en el cerro Negro y en la loma San Benito; lo cual, se enmarca dentro de los climas medio muy húmedo y frío muy húmedo, caracterizados por precipitaciones en promedio anual de 2.000 a 4.000 mm y de 1.000 a 2.000 mm, respectivamente.

 

Suelos: de acuerdo con las condiciones biofísicas actuales de los suelos del territorio municipal de 27.872,762 ha, solo un 29.88% de las tierras permiten un uso agropecuario, evidenciando que las restantes tierras deben ser destinadas para la producción agroforestal y forestal y un 16.69% hacia la protección y conservación de los recursos naturales. En las áreas planas y ligeramente inclinadas localizadas en las tierras de aptitud agropecuaria se encuentran suelos en buenas condiciones para el desarrollo de actividades intensivas. Lasarreas onduladas e incluso las colinadas, presentan suelos con aceptables condiciones para la ganadería semi-intensiva o para usos multiestratros con prácticas de manejo.

 

La mayor parte del municipio corresponde a la zona de vida Bosque muy húmedo PreMontano (Bmh-PM) que cuenta con altitudes de 1.100 hasta1.865 m.s.n.m. y el rango de temperatura oscila de 22.6 °C en la parte más baja a 18 °C en la más alta y con un régimen de lluvias de 2.000 a 4.000 mm anuales, es decir, corresponde a la Provincia de Humedad Perhúmedo.

 

En esta formación están incluidas las veredas Bejuca, Peñuela, Pedregal, Venta de Aires, SanPedro, Palo Blanco, Volador, Santarita, Guayabito, Monjas y La Retirada, a excepción de la zona más alta, Canoas, Chiquinta, Loma de Hoyos y San Vicente, Poasaque, Santamarí Muchilas, Amanzagatos, Barroblanco y Macanal, exceptuando la parte alta del Cerro Platanillo y Portachuelo y gran parte de Macanillo y Carboraque, a excepción de Cerro Negro y Loma San Benito parte alta.

 

La vegetación constituida por las siguientes especies: pomarroso, arrayán, mulato, guamo, cedro, balso, chinin, amarill, tuno, manchador, camadero, anaco, galapo, cañabrava, escobo, rabo de zorro .

 

Actualmente en esta región se hallan cultivos de café, caña, pastos naturales y algunos mejorados y yuca principalmente.

 

La fauna está representada principalmente por picur (Dasyproeta sp), conejo (Silvilagos sp), fara, comadreja, ardilla, serpientes, sapos, lagartijas, armadillo, ratones y en muy reducido número tinajos (Agoatis), zorros, guaches (Nasua sp) y murciélagos. Las aves son principalmente mirlas (Mimus gilvus), toches (Octerus sp), perdices, garrapateros (Crotophaya ani), lechuzas, palomas, cuervos, y en menor cantidad guacharacas, pericos (Brotoyeris sp), loros, gavilanes, cernícalos (Falco sp).

 

Es un Municipio con vocación agropecuaria, donde se destacan los renglones de la ganadería y los cultivos de café, caña de azúcar y cítricos. En la zona urbana se ha venido presentando un fenómeno de expansión de construcciones y desarrollo del comercio por su cercanía a la vía central nacional.

 

Estructura Productiva: centra su estructura productiva en las actividades agrícolas y pecuarias, denotando claramente la vocación agropecuaria del municipio; el sector minero solo representa el 1.27% de la estructura productiva.

 

Distribución de la Propiedad: predominio de la pequeña y mediana propiedad ha sido una constante histórica en Santander, hecho que se acentúa en los municipios localizados sobre la zona andina, donde el proceso de ocupación se ha desarrollado con mayor incidencia.En cuanto al tamaño de los predios se establece que el 53,4% de los predios son inferiores a las 5 ha, caracterizando un predominio del minifundio, el 16.35% corresponde a predios entre las 5 y las 10 ha, el 10,6% se establecen los predios en un rango entre 20 y 50 ha y solo el 5% de los predios corresponden a predios mayores a las 50 ha.

 

Producción Agrícola: se realiza por núcleos familiares conformando la economía de los pequeños productores donde predominan el minifundio y la aparcería, predominando los cultivos de café, caña, yuca y maíz. De estas actividades tienen como principal importancia los cultivos de café, caña panelera y en menor porcentaje yuca y maíz. Además de la implementación en los últimos años de nuevos cultivos como el lulo y el tomate de árbol.

 

Producción Pecuaria: es liderada principalmente por la ganadería en la cual se manejan tres modalidades la ceba integrada, la cría con ordeño de doble propósito con razas o cruces de Cebú-criollo y la lechería especializada.

 

Ceba integrada 40%

 

Doble propósito 58%

 

Lechería especializada 2%

 

La ganadería conlleva a utilizar áreas de pastos los cuales representan el 63.5% de las tierras del municipio, pese a su representabilidad no son manejadas de la mejor forma dando una productividad muy baja.

 

Otras Especies: porcinos, donde se encuentran las razas de Landrace y Pietran y mezclas de Duroc, con un tipo de explotación de ceba tecnificada y tradicional. Se encuentra gran variedad y explotación de pequeñas especies tales como, conejos, ovinos, caprinos, aves de postura y de engorde.

 

Gastronomía

 

Miel de abeja

Arepas Carisecas

Hormigas Culonas

Guarapo de panela, chicha preparada con diferentes cereales.

Dulces de pastilla de los cuales se destacan los de leche, arroz, guayaba, apio, piña, entre otros.

Arepas de maíz pelao

Carne oreada, sobrebarriga, cola y lengua sudada, cabrito y sus derivados, mute, los chorizos y las rellenas.

molios de maíz.

Sancocho de gallina criolla con chorotas.

Changua: caldo de papa con leche, huevo y cilantro; se acompaña con arepa (Santandereana)Hecha de maíz pelao, yuca y chicharrones.

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

 

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

 

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

 

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

 

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

 

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

 

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

 

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

 

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

 

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

 

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

 

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

 

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

 

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

 

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

 

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

 

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

 

Relieve: topografía es muy variableen esta zona ya que hay pequeñas regiones planas o con pendiente suave a mediana y otras de alta pendiente mayor de 25% y con muy baja vegetación natural. Se delimita un paisaje de montaña y en él se establecen diferentes tiposde relieve. El pasaje de montaña se ubica desde una latitud de 1.300 msnm, en sectores del río Oibita y de la quebrada la Colorada; hasta los 2.200 m en el cerro Negro y en la loma San Benito; lo cual, se enmarca dentro de los climas medio muy húmedo y frío muy húmedo, caracterizados por precipitaciones en promedio anual de 2.000 a 4.000 mm y de 1.000 a 2.000 mm, respectivamente.

 

Suelos: de acuerdo con las condiciones biofísicas actuales de los suelos del territorio municipal de 27.872,762 ha, solo un 29.88% de las tierras permiten un uso agropecuario, evidenciando que las restantes tierras deben ser destinadas para la producción agroforestal y forestal y un 16.69% hacia la protección y conservación de los recursos naturales. En las áreas planas y ligeramente inclinadas localizadas en las tierras de aptitud agropecuaria se encuentran suelos en buenas condiciones para el desarrollo de actividades intensivas. Lasarreas onduladas e incluso las colinadas, presentan suelos con aceptables condiciones para la ganadería semi-intensiva o para usos multiestratros con prácticas de manejo.

 

La mayor parte del municipio corresponde a la zona de vida Bosque muy húmedo PreMontano (Bmh-PM) que cuenta con altitudes de 1.100 hasta1.865 m.s.n.m. y el rango de temperatura oscila de 22.6 °C en la parte más baja a 18 °C en la más alta y con un régimen de lluvias de 2.000 a 4.000 mm anuales, es decir, corresponde a la Provincia de Humedad Perhúmedo.

 

En esta formación están incluidas las veredas Bejuca, Peñuela, Pedregal, Venta de Aires, SanPedro, Palo Blanco, Volador, Santarita, Guayabito, Monjas y La Retirada, a excepción de la zona más alta, Canoas, Chiquinta, Loma de Hoyos y San Vicente, Poasaque, Santamarí Muchilas, Amanzagatos, Barroblanco y Macanal, exceptuando la parte alta del Cerro Platanillo y Portachuelo y gran parte de Macanillo y Carboraque, a excepción de Cerro Negro y Loma San Benito parte alta.

 

La vegetación constituida por las siguientes especies: pomarroso, arrayán, mulato, guamo, cedro, balso, chinin, amarill, tuno, manchador, camadero, anaco, galapo, cañabrava, escobo, rabo de zorro .

 

Actualmente en esta región se hallan cultivos de café, caña, pastos naturales y algunos mejorados y yuca principalmente.

 

La fauna está representada principalmente por picur (Dasyproeta sp), conejo (Silvilagos sp), fara, comadreja, ardilla, serpientes, sapos, lagartijas, armadillo, ratones y en muy reducido número tinajos (Agoatis), zorros, guaches (Nasua sp) y murciélagos. Las aves son principalmente mirlas (Mimus gilvus), toches (Octerus sp), perdices, garrapateros (Crotophaya ani), lechuzas, palomas, cuervos, y en menor cantidad guacharacas, pericos (Brotoyeris sp), loros, gavilanes, cernícalos (Falco sp).

 

Es un Municipio con vocación agropecuaria, donde se destacan los renglones de la ganadería y los cultivos de café, caña de azúcar y cítricos. En la zona urbana se ha venido presentando un fenómeno de expansión de construcciones y desarrollo del comercio por su cercanía a la vía central nacional.

 

Estructura Productiva: centra su estructura productiva en las actividades agrícolas y pecuarias, denotando claramente la vocación agropecuaria del municipio; el sector minero solo representa el 1.27% de la estructura productiva.

 

Distribución de la Propiedad: predominio de la pequeña y mediana propiedad ha sido una constante histórica en Santander, hecho que se acentúa en los municipios localizados sobre la zona andina, donde el proceso de ocupación se ha desarrollado con mayor incidencia.En cuanto al tamaño de los predios se establece que el 53,4% de los predios son inferiores a las 5 ha, caracterizando un predominio del minifundio, el 16.35% corresponde a predios entre las 5 y las 10 ha, el 10,6% se establecen los predios en un rango entre 20 y 50 ha y solo el 5% de los predios corresponden a predios mayores a las 50 ha.

 

Producción Agrícola: se realiza por núcleos familiares conformando la economía de los pequeños productores donde predominan el minifundio y la aparcería, predominando los cultivos de café, caña, yuca y maíz. De estas actividades tienen como principal importancia los cultivos de café, caña panelera y en menor porcentaje yuca y maíz. Además de la implementación en los últimos años de nuevos cultivos como el lulo y el tomate de árbol.

 

Producción Pecuaria: es liderada principalmente por la ganadería en la cual se manejan tres modalidades la ceba integrada, la cría con ordeño de doble propósito con razas o cruces de Cebú-criollo y la lechería especializada.

 

Ceba integrada 40%

 

Doble propósito 58%

 

Lechería especializada 2%

 

La ganadería conlleva a utilizar áreas de pastos los cuales representan el 63.5% de las tierras del municipio, pese a su representabilidad no son manejadas de la mejor forma dando una productividad muy baja.

 

Otras Especies: porcinos, donde se encuentran las razas de Landrace y Pietran y mezclas de Duroc, con un tipo de explotación de ceba tecnificada y tradicional. Se encuentra gran variedad y explotación de pequeñas especies tales como, conejos, ovinos, caprinos, aves de postura y de engorde.

 

Gastronomía

 

Miel de abeja

Arepas Carisecas

Hormigas Culonas

Guarapo de panela, chicha preparada con diferentes cereales.

Dulces de pastilla de los cuales se destacan los de leche, arroz, guayaba, apio, piña, entre otros.

Arepas de maíz pelao

Carne oreada, sobrebarriga, cola y lengua sudada, cabrito y sus derivados, mute, los chorizos y las rellenas.

molios de maíz.

Sancocho de gallina criolla con chorotas.

Changua: caldo de papa con leche, huevo y cilantro; se acompaña con arepa (Santandereana)Hecha de maíz pelao, yuca y chicharrones.

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

  

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

  

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

  

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

  

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

  

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

  

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

  

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

  

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

  

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

  

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

  

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

  

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

Cascadas de Chaguatá

 

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

 

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

Continuo con la serie dedicada a la visita de obra del impresionante viaducto sobre el Ulla del pasado 7 de septiembre.Proyecto y dirección de obra: www.ideam.es

Habitualmente en fotografía de arquitectura e infraestructuras es imprescindible la verticalidad de las líneas, pero este contrapicado a contraluz me parecía tan bonito que no he podido resistirme a compartirlo con vosotros.

Utrum respectus ideae per quam artifex creatur ad ipsum artificatum quod per ideam producitur ab artifice sit respectus realis?

 

----------------------------------------------

 

É a relación entre a idea, a traveso da que crea o artista, e a obra de arte, que o artista produce a traveso da idea, unha relación real?

 

Giacomo da Viterbo (1255 – 1307)

 

MÚSICA: Antonio Vivaldi: Concerto para dous violoncellos RV 531, Largo.

youtu.be/gF_RVgRczE8

Con el proyecto “Adaptación al Cambio Climático en la Alta Montaña” del área estratégica de conservación Chingaza-Sumapaz-Guerrero, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha rehabilitado y recuperado 577 hectáreas de bosque de la mano de 64 familias, que han evidenciado cómo es posible encontrar el equilibrio entre el sustento de sus hogares y la conservación de los páramos.

 

En su visita a la zona rural de Sesquilé y Guatavita, donde se desarrolla parte del proyecto, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, precisó que “este es un proyecto de 4,2 millones de dólares de recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y cooperación internacional, que tiene a Conservación Internacional como ejecutor. Aquí es palpable la armonía entre lo social, lo ambiental y lo económico; podemos ver, por ejemplo, cómo con la apicultura las familias no solo están están vendiendo miel y polen, sino también cómo, gracias a las colmenas de abeja, en el área hay mejores flores y cómo hay un proceso de restauración en las zonas que habían sido deforestadas. Este es un modelo que queremos replicar en otros municipios de la alta montaña de la mano del Ministerio de Agricultura”.

 

Además, el ministro Correa recordó que “las comunidades de los páramos y la alta montaña tienen un grado alto de vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático, por eso, este tipo de proyectos les permiten a los habitantes optar por soluciones basadas en la naturaleza para que puedan obtener ingresos”.

 

Con la implementación de estas medidas de adaptación, se potencia la economía campesina, se garantiza la seguridad alimentaria y se reduce la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Este proyecto involucra acciones de restauración y rehabilitación participativa del bosque alto andino con árboles nativos en las microcuencas de los ríos Guandoque, San Francisco, Chipatá y Chisacá; iniciativas sostenibles de 22 cultivos de hortalizas, aromáticas y frutales; monitoreo comunitario del clima en veredas de los municipios de Sesquilé y Guatavita; sistemas silvopastoriles para regular y retener agua a través de la renovación de praderas y siembras de árboles; entre otras.

 

Red de viveros de alta montaña

 

Durante su visita, el ministro de Ambiente anunció la creación de la Red de Viveros de Alta Montaña que será consolidada con la Alcaldía de Sesquilé y el Ministerio de Agricultura. “Tenemos la meta de sembrar 180 millones de árboles a 2022 y para eso necesitamos una red de viveros sólida y qué más que esta zona, del país que es una región de páramos, para consolidar esa Red de Viveros de Alta Montaña”, sintetizó.

 

Los viveros que pertenezcan a la red podrán ser proveedores de las plántulas destinadas a las siembras que se realicen en los próximos dos años en los ecosistemas mencionados. Explicó, que de esta manera las familias que se involucren en la restauración ecológica podrán recibir ingresos por la venta de las plántulas.

 

La adaptación en la alta montaña

 

Los ecosistemas de alta montaña son estratégicos y esenciales para Bogotá y el territorio, ya que los páramos de Chingaza, Sumapaz y Guerrero, son la fuente principal de suministro de agua para el Distrito Capital. Por esta razón, esta iniciativa busca fortalecer la capacidad y regulación de agua en las zonas altas de los embalses de Neusa, Sisga, Tominé y Chingaza, permitiendo desarrollar acciones que garanticen el abastecimiento del preciado líquido a la ciudad de Bogotá y 21 municipios aledaños.

 

El Proyecto “Adaptación al cambio climático” es financiado por el fondo GEF, implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en alianza con Conservación Internacional Colombia y sus principales socios son: las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y Corpoguavio, La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

 

El proyecto concentra sus acciones en la identificación y estudio de posibles escenarios de cambio climático detallados para la región, en la capacidad de estas áreas para suministrar y regular el agua en escenarios de cambio, en la vulnerabilidad socioecológica, económica, cultural y de género y la implementación de medidas de adaptación para el mejoramiento del uso de la tierra, el uso eficiente del agua y el fortalecimiento de capacidades de las comunidades que habitan estas zonas. / Oct. 25, 2020. (Fotografía Oficial Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / Emilio Aparicio Rodríguez).

 

Esta fotografía oficial del Oficial Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está disponible sólo para ser publicada por las organizaciones de noticias, medios nacionales e internacionales y/o para uso personal de impresión por el sujeto de la fotografía. La fotografía no puede ser alterada digitalmente o manipularse de ninguna manera, y tampoco puede usarse en materiales comerciales o políticos, anuncios, correos electrónicos, productos o promociones que de cualquier manera sugieran aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Página Web / Twitter Facebook / Youtube / Instagram

 

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

 

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

 

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

 

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

 

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

 

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

 

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

 

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

 

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

  

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

  

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

  

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

  

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

  

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

  

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

El pasado septiembre tuve la oportunidad de realizar mi primer reportaje de obra de una infraestructura… y qué infraestructura!!! Nada más y nada menos que el viaducto sobre el río Ulla de la mano de www.ideam.es, la consultoría de ingeniería española autora del proyecto que es referencia a nivel mundial.

Se trata de un viaducto para la línea de alta velocidad que cruzará la ría do Arousa de extremo a extremo salvando una distancia de 1621 metros con pilas intermedias y una luz máxima de 240 metros mediante un sistema estructural de doble celosía metálica de canto variable con doble acción mixta.

Un auténtico espectáculo y una experiencia inolvidable. Gracias Luis!

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

en van u fpraeck ^ fal Inoeyen en mii-maken Den tijt diet al verbijt. Nu dan^, fchoon Bloem, ontlüyckt,V befte goet verflijt, al wertet niet ghebruyckt. • Tis den aert van de Bien op gheca dorre Roofen of bloemen hacr te fetten. Plinius. Turpe fenilis amor. FR^ndihus irriguü , f^ioltfque recentthus h^retyTer que noVos flores let a njagatur at is * .•Si erna, rofa efi , qu^ Ufo, tornar collmnqitè remifit^ Tr^terit hanc , dulces nee petit inde ftvos.Nulli^s amans canis dat floreafertacapii/is, ,■ Dat f^etida /rofiti bafla nulltu amans, ! Tarcite formofj^ nimiumdia parcere formc^Turpe puellaflenexy in fene turpis amor. % Apesa marcidis floribusablUncre fuient: mortuis, ait Plinius, floribusneqiiidefflcorporibus infidunt. I Vieille fleur giïï fans honneur. Amais voit-on lAmour, jamais voit-on labeillcAller cueillir fon miei iur rofe trop vieille : Auprès Ia freiche fleur Ia mouche faid Ion tour. A laage verdekt convient le doux Amour. - - TVRPE TVRPE SENILIS AMOR.XXXII. <^T

 

Text Appearing After Image:

Sen. in Proverb. CAmAre \uvtnt JTHEïm, crime/t fenK Eurip. TTT nimcjuvenes adhortoromnes■ ö-iac. J_j2v^ iff ÇeneÛute /tuptias célèbrent, Scdinjiiventitte fotins lihrosprocréent, Tijhit efüm uoluptath habet Et res ejl amoribus contrariafenex. Sici 66 Stckfelf qmet ^ niemant nut* VRijt met een kiftich hart.wat crencktmen lijf off finnenDoor al te grooté brant?t Pertrijs ^ wert vet van minne;^ Een voghelken dat fick onthout ontrent den NyljEet fat, en niet te min bedient den Crocodyl.Wel wat een fot beftaen . dat door een heet verlanahenSick yemant voor de deur van zijn vriendin gaet hanghen ?Stroyt ghy daer bloemkens veur : en, foeckj uws liefs gerijf,Behout een cloeck verflant, en blijft gheibnt van lijf. * La Perdrissengraiffit a courir la femelle. Pliirarch. t Van dit Voghelken Trochilos ghenaemt fiet Plin. Üb. 8. cap. ay, Sibinequam, cui bonus, STultè aliqtiis nimio languet miferabilù igne^Stultè aliquis tigno flebile tendet onns,Sit tihi cura tm^ dum te concedis amic

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Continúo con la serie dedicada a la visita de obra del impresionante viaducto sobre el Ulla del pasado 7 de septiembre.Proyecto y dirección de obra: www.ideam.es

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

nd den Oeiler Hgghen gapen,Sy piekt na t lieflijck aes, en meynt te eten fat,ïClits fluythaerdOefter-ichelp: Sietdaerde Meeu ghevat. Dit beek lal zijn een les voor al dees wulpfche gaften. Die plat af zijn ghencyght, al-waer wat gaept te taften :Wel menichopen fchelpjmilTchien, naer hun verlangt,Maer *t\vert al meefteenjaght daertnet den vangher vangt. Qui captât, capitur, LAIda njAgis juvenes zwcat in certamen oceUis^Vidit, ^ injtdi.ts 3 CN^rua^aremM 3 ait.Dat faciles aditusy dat h af a ^fertque fuictfîmy Sjialia njel vaffr, njel dar e conchafolet :Omnia cum feryent, dextram petit illa, fdemqtiey%ne furens juvenü ^quodfetü , inquit, hahe,OHrea non aliter rosir o penetravit acuto,Et qu^ captabat, capta remanft ^ avis. V Chaffè pénibles ou U-ueneur e f pris. Oyant ces dousappafts ie me faifois accroire,Daller, non au combat, mais bien a la victoire :Mais en prenant, helas. fans , y penfèr, le fuis^Par mon butin, que iepenibis avoir lurpris. QVI QVI CAPTAT , CAPITVR. XXII II. 45

 

Text Appearing After Image:

plaut, . • • . Damihi hoc ^ hoc Melmctim, flmeama^ffodcs.Tiin, ihiille Ciicullus -^Ocdk mi , pAt, ^ iflitd : ^fi K^mplitis vis dari, dabitur ; ibiilUpendentem ferit. Fit ipfc, dunt ilUs comis e si, ino^s amator, Terent. \D vero efl cfuod mihifuto palmarium.Eunuch. JLMerep^eri(fe, quo modo adolefcentulus Meretricum ingénia ^ mores foffct nofcere Mature, dr cnm cognortt, ^erfetuo oderit : NoJJe omma hac, éC.. G Sy 5o Sygkeep j datfe met en heeft. GHy flijpt ons, Roolemont, en maeckt ons liefdes pijlen^De wec-fteen is u gheeft , u oogfkens zijn de vijlen j V hart en gaeter niet,daer ghy het onie drijft; V gheeft en neemt niet aen^ dat ghy in donie fchrijft:V lieJfFehjck ghelaet dient ons tot vvreede banden^Ghyzijtfbo cout^ als ijs, nochtans doet ghy ons branden. Wat wonders can mijn Lief. Sy maeckt myftaegh, ly gheeftjEn datfe niet en ïs en datfe niet en heeft. Dat, nee habet. COs ohtufa manet, gladijs tarnen addit acumtn^^uodque dedit jerro , non de dit i^fajïbi,Cotis agunt part

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Cascadas de Chaguatá

 

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

 

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

t met dalderfoetfle taie,Die minnaer heeft gheleert: Men knielt daer voor u ftoel,îvienbiet u lijf en ziel ; maer ghy blijft even coel.Nu ifletinîmers waer (wel eer hiel ickt voor droomen)Dat door de zoute zee wel vl^yen foete ftroomen,Die even-wel in als hun houden onvermengt.Lief j ghy contgaen door t vier en blijven onverfengt. Tangor, non frangor ab vndjsj PHjUiDion^is circundarü -undicj^ueturmù.Et Venu-s in ^venas non ^uenït njün tuoi :%Mille f roei calidis implent tibi queHihus aures^ ■. Tu tarnen in rnedijs ignibus ^ tgrie cares. ^Sic ma.net & Fluvio, licet aquora x^aHapererret^ .^ifuit ante color 3 qui fuit ante fapor.yis fuvij miranda^me^i^is miraPuell^^In circu?nfufo tut m ijterque mari ejl. L Tarler de bouche, au cœur ne touche. E fleuve 3 que tu vois ^ en haute mer fe poufle jEt 3 non obftant cela 3 fon eau demeure douce. , Pourquoy teftonnes tu ? ma Dame peut autant.Marchant par-my le feu, eft froide non obftant. TANGOR, TANGOR, NON FRANGOR AB VNDIS. 4^ XXII.

 

Text Appearing After Image:

HiSC tatnenfiwtdenro conüngentihm vt hene Uieron. Lih.3. Epijl. <;. QViifornacem régis Biihilonij fine adnftione ingrcffi^ efl i inquit, cujm adole.fcentis AEgifticA domina ■pallium non tenuit 1 in ter ilkcebras volupatumetlam fcrreas mentes libido domat. Difficile inter epulasfervaturpudicitia. Et Bernard, in qiiod Serm. PEriditatur cajlitas in delitijs, humilitas in divitijs, f iet as in negotijs ^veritasin multiloquiOy charitasin hoc mundo. F 3 Ware 4^ VFare hier ^oerjlant] daervvaer gheen bant* MOy Brechtje (peek de beeft, en loor laet mec hem gecken:k£n can, leyt hy , mijn fin vancfoete dier niec cieckenjIck fieder in een geeft vol aerdicheyts ghecaft.Dies ben ick aen mijn Lief mee ftale kecens vaft.Wel Blutten , als ghy zijt, en hebdy noyt ghevondenEen Nar, d ie maer en en was aen enckel ftroo ahebondcn.En even-wel bleef ftaen, als met de boey aen t been ?Ghy zijt j al weetjetniet, van defè gecken een. Fac fapias ôcliber eris. VSqtie rogas, fregat n-fque tibi crudelis

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Otra imagen del reportaje de la visita de obra del espectacular viaducto sobre el Ulla en la Ría do Arousa. www.ideam.es

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

  

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

  

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

  

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

  

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

  

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

  

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ken,Als fy die befich fiec offneerftich vint int v^^aken :Maer foo de flang* haer eens, door ledicheyt, gheefc blootDe ipinne vaker op, de flanghe comt in noot.Die fchouwen wil de min , off van haer fijn ghenefen,Dient, fonder yet te doen, tot gheener tijt te welen :Dat cieyn vergiftich dier, dat dertel Venus wicht^Noemt ledicheyt te zijn een wet-fteen fijner fchicht. Affluit jncautis. DVm fr^doj agit anguis ^ (^ ardua faxa pererrat,zAwhulat innocuas, tutus ah hoHe 3 -vias:Uunc improvifo pcrjiringit aratiea telo^ Cum Ucet3 in molligramine y fufus humi.Lafcivas abigunt traBata negotia. flammas,,^is videt intentes rebus amore trahi ?Ctsm -uacat, <^ molli colit otia pe£ius in -umbriyTumpatet ^ occult o tumfubit igne Veniu. L Vn cœur oifif y d\4mour captif. Araigne ne peut oncq attrapper la couleuvre.Lors, quant elle eft au bois empefché de quelque œuvrCjLe coup mortel, helas ! luy vient en repolant.Rien, que le cœur oifif, le fol amour furprend. AFFLVn AFFLVIT INCAVTIS. XXXVI. 73

 

Text Appearing After Image:

Chryfoft. Bejinitio amorjs Ïmc cft, anhn£VA.Cdntü fnpo. laert. T^ïo^cnes dixitamorem otioforum e([e neootium , cfttod htc affe^ttipo.lib. 6. J^tipmum occupet otio deditos.-itujit vt ditm otio vacafït,iff rem mgoti-ofijiimam in cidant.Ovid. •-^ rx ritur JEgiJfut qui refitfaBm ad uit er ^V^ //; f rompu cauja cfi, deftdiofm er at. ? K LijdiïJy 74 Lijden, al-eer verhlijden. ICk Iprack leH: met mijn lief, ter wijl fy fat en naeyde,lek. fteld haer voor mijnfmert,:iioort<ioch,hoe fy my paeyde^Let eens, op.tgeenick doe, (fprack fy) inerckthoetalgaet,jjEerft maecktdé naeld een gat, dat ftopt daer na den draet.DiCj mits hem treft de wond, ftracx; fijn gheweer laet vallen.En roupt om bus en lalf ^ dient niet aen Venus wallen.De min heeft wat ghemeens m^t Mars, al is hy ftuer.Niet Toets en heeft yet fbets j dan na voorgaende fuer. . Pofl triftia dulcor. ASjtdeo tener^ ïiuper dum mn[ius ^mlcfsDumquejnper nojlro n^ulnere muit a queror\Kijit ft^ , o durï nmmm tener hofjes zAmons^ D^pat

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

  

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

  

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

  

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

  

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

  

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

  

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

Otra imagen del reportaje de la visita de obra del espectacular viaducto sobre el Ulla en la Ría do Arousa. www.ideam.es

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

loomen bloet haer eens beftont te minnen :Al waft haer teghen t hart, men wout haer raden aen jMaer ly vloot uytte weegh, als lorden quam ter baen.Doen waft den rechten tijt, om op mijn ftuck te letten,*tWilt dat een ander jough , quam fick ontrent my letten.En vreeftnietjOf een Cluts Ichoon naer u lief verlangt,Eenplompaertis een fret j hy jaeght, een ander vangt. Fugat, non capit, DVmcayalujïra fubhuiverrA 3 cunicidus^ hojïemVt fugiat 3 céleri deferit antra pede :^Morderi metuens Uqueü fe tradit habendum.Sitpe^ lahor focio quod negat, arte feres.tAnxïa, -virgo ftigit, cum rufikm inHat amator- Et Jruitur pradd, cui magis apta rnanus.ViciHij jis capta Heet ^ lepidijjïrna rerum^ü^m [uit m njotüy ne capiare , capi. M Tel bat les buiffons, ^i ne prend les oif lions. Argot fuit Coridon^, qui taichc de la prendre.Mais elle ^ par delpit, a Thirfis fe va rendre : La proye fuit de lvn, a lautre prend la retz. Yoyla. vn fot amant ne fert que de furet. FVGAT FVGAT , NON CAPIT. 59 XXIX.

 

Text Appearing After Image:

Hçc Gahtea 4 cù er at Fauno nym^hàque Simethide er et m ^ apudüvidJj.Mcum (JMagtiii (jttidempatnjqitejui matnfquc voluitas^Nojira tarnen mator. .Bunc ego, me Cyclops nullo cumfnefetebat •lise, ft quxjieris odtum Cyclopu, amorueAcidumnobü fuerit frajiantim y edam :Par m vtrumqtte fuit. H Z T>at ^o Dat dees verftkkt, den dien verquich, HOe vreemt Ipeelt Venus kint ontrent de ziel der menfchê.Ons finnen gaen eé flreeck, meeft anders als wy wenfché^Siet\ Els loopt naede pnyc, en herbergP in haer hant.En wijft een, die haer bidt, aelwecrdelijck van kant. | Segc, puytjen, legt, waerom en magh ick niet verwervenHet geen u doet de doot, en my bevrijt van llierven ?Waerom ghewert ons niet dat elck van ons bebaeght,Aen u de vuyie poel, aen my de fchoone maeght ? Tibi mors, mihi vita. LlJdts in humanü , lafcive (ufido , rnedullù jArbuvmm poprij nullus amorühabet.V^s quod amat ^ fugimm : quod ms fugit, iHud amaniM: 1)uraprocOj ranamjponte fuellafovet.TriBegelkDomin£ mihimors , ti

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Mas imagenes de mi proyecto para ideame!

aca la explicacion de la plataforma

idea.me/como-funciona

y luego mi proyecto!

idea.me/proyecto/15/%22bizarremeeting%22shortmovieandtoys

 

More images from my new project for IDEAME!

Here you will find an explanation on how this new platform works

idea.me/

and here is my project

idea.me/proyecto/15/%22bizarremeeting%22shortmovieandtoys...

 

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

coomîer eens mijfchien een f^rucht,lAlsï lang genoughfalzjjnghecruchtjEer dan\bet l^int can vyefn groot ^Soo Ù den ouden ^ader doot :Ofcrijahdy kjnders foo yyat meer,Sooflaetmen tyyijjjli aen u eer.Schoon t Clïm den ouden boom be-yy a fijHy ijjer doch niet mee gefafl • {touft.Want tyyijl hem tClim omheiji enTien dorren slxm fiaet als bedrouftaïn als de Clim op tfchoonslefpruyt,Dangaet dt-n oude» droogaert uyt. ^ale juncïa fatifcunt. ANNA. SI qua tui tibi cura, feni ne nube , puellajNe jaceas viduo frigida nupta thoro.Si qua tibi veniet^, veniet tibi poühuma proies • Cuique negat cari mors genicoris opem.Autjfi fortè patri numerollor exdititheres, Garrula quod de te fama loquacur habet.Labitur intereà tcneri tibi flolculus asvi, Dumque gemis, \itaepars melioris abit.Cur hedcra annolam complexibus implicat vlmum^ Vç miierae. perit hxCj cum magis illa viret.lila quidem ramos abit ambitiola per omnes. At ficcis arbor ftat mileranda comis. MALE MALE IVNCTA FATISCVNT. Bs XLI.

 

Text Appearing After Image:

Vivcsliv. T.delaFcmm.Chrefl:. \fdfjs agouvemey, é quil ne foi tiiufii (l ON doit avoir reffccî a laafe , afn-, grand qnîlne pnifjcfuffire a gouverner,qu il ne foit moindre quil est requis a I Liijfant vne ferfimc veuf e chargée des ^Cnj/iferedefamtUe , qui a femme çf en- \ titsenfans orphelins. L 2 Kin- 84 KinderenHinderen, EnfandsTourmens. anna: G Een i^vewenaer met tenderstroHt,Ten zy, ghyfchamelzjjt of out :T)ie moeder vvert^noch ■7:ljndc maegt,Ghemeenlijcl^ haer altijt beclaeght.Het Ù een di?icgants fvvaer om doen3Eens anders l^nders op te ^oen -,Hoe grootghj z^n mooght Vangeduit,^Xoch heeft de Hief-moer al de fchult.En of den hrujdgom aljijn bruytTet pooaht te malden <-vooren uyt,ey^ls tot yergelt njan haer •verdriet^Den goeden man (^ermagh het niet : VVant^fchoon hj u Wel heeftgefint^Ghy wooght maer deelen als een kjnt, Sooyemant op een jo?7ghe siam€engrooten tacl^te ffjten quarn,AI et half-LolwajJenfreuyt helaen,De vrucht yerdrooght 3 en moet ver- gaen,Oocl^ sier

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

t aller. ANNA. Ghyydieyetfulcx wilt vanghen aenlVerneemt eer fi hoe u faken faen^Xy hem, met vvieghy dit begint sOjfhy oockjot H Ü ghefnt jEn vindy daer gheen groote lusîyS00 haut dan wry u hooft gheruH. n)e Vos^ hier in bedacht en vvijs.En neemt geen reyf aenoyer tijsyOjfleyt e fchors yantys te -^n te cranckySoo neemt hy elders fijnen ganck^. Tentanda njiaefi. ANNA. ARs tua cauta quidem , fed non lecura pericii.Tu né putas cutos pofle latere dolos iFallerJS;, infœlix, corrupto vivimus a^vOi Fraus apud aftutos nec latet vlla diu,Adde quod oblatâ vix gaudeat vllus amicâ, Quippe recurva cibis xra lubeflfe timet.Dum Priamus naram nuprum dare tentât Achilli^ Nil agir, &c trifti fronte repulfus abic.Nil pater hîc tentet, nifi nota fit antè voluntasj Illius, in tacitâ quem tibi mente petit;Auribus explorât glacialia marmora vulpes^ Quc€ nifi firma fatis, callida fllht iter. TEN TENTANDA VIA EST. 3Ï

 

Text Appearing After Image:

DArius fliam K^lexafiJro , Priamus runt : nihil htc, nifi exfhraib , tent M-Achilii, 6us, Vlip , dum non dum^rudentiores cenfenî.fitu circumj^eéîe deferunî, jrujlrà fue- D4 Te 3» Tc vollen lamp,Verkeert in damp. Del pen ceNavance. ANNA. NJciien der maeghden dracht enkleet,Jm minnen mei heeft fijn hefcheet^Soo dunci mjgoet^eer vvygaenVoortjHier van te roeren med een Woort. fcl^hou dan Veel Van net en cujs,Vyegh met de geen die achter hujisGaenjlonjjen Vuylen onghehult :J^Engeef nochtans geen minder fchultAen defe die door rijcl^ ghevvaet^Vervvecl^nyders fchim^ en haet, Chy doolt,fo ghy door cofi^lid^gaen^T)e jong-mans meent te loeiden aen. Des Salamanders cracht Verdwijnt,V Vanneer defonn te helder fchijntyHet bruynevveder maeckt hem grootVeel olijs ü der lampen doot. Ghelooft dat lifde <-van al-thans^Vergaet door al te groot en glans ^Ghelooft dat al te moyen maeghtT)e njryers dicl^pvils njan haer jaeght ;Jck^kenner, die door coR en pracht^Zi^n m haer maeghdom

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Continuo con la serie dedicada a la visita de obra del impresionante viaducto sobre el Ulla del pasado 7 de septiembre.Proyecto y dirección de obra: www.ideam.es

Habitualmente en fotografía de arquitectura e infraestructuras es imprescindible la verticalidad de las líneas, pero este contrapicado a contraluz me parecía tan bonito que no he podido resistirme a compartirlo con vosotros.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

heten,Y. dits den bitebau, en fpoock daertal voor vlietjMaer keertet mom-tuygh om, ten is lbo leelijck niet.^tGunt dat ghy claeghlijck noemt tghewenfchte goet tederven.Is (lbo ghytvvelbedenckt) ghemack en vryheyt erven,Kè vrient, bedaert uWat : gheen quaet is Tonder goet.Die u de hoop ontfeyt, de vrees oock van u doet. In verte, <5cavertes. Lt4rVa qmdejï puerü , id amantibus ej?e refulfamTdmPUer arcitenens, quam Cytherea jubent:Frons in a/trdque quidem metuenda , fed inIJ/ice tergum^ Aut leyü hinc cortex ^ aut cava ^iniis erit. ..Sluidgemis optata tejpe cecidijsepuellc ?Trisiim iibertas hmc tibijalva redit.Spes fubUtametnmqtMque fuHulit : Arrtge mentem^^,^.^ ^^Fronie quod horrendum eH, ludicra terga gerit. ^i Ie -voit darrière , Ne faiSÎ que rire. LE mafque te fai<5l pœur : mais, mon Amy, de grâce,Regarde, aufiy le dos, non feulement la face.Tu, qui plams grièvement;, ton malheureux amoury trouveras loulas, fi prens vn autre tour. INVERTE, INVERTE , ET AVERTES. XXVI. 53

 

Text Appearing After Image:

Plutaich.inMoralib. VTpuerücufM terrentur ■perfonis , dammeas inmanus ^çj verfat^ ofieridi.miistnanei, vtdtfcaat non timer e-^ it.i convenict adhibitàrationetcs fpcciei-errijicji excutere,vt^cum iiderimns non ejfe quodapparet, contcmnamus. Scn.de QCtaTntis omnia xquelcvia e[fe,extrinfecuS diverfas Tianq. iDj^acics hakntta j introrfuipanter vana. G i OntcleçTij j4 Ontckên ^ Ontrccïi. WIL yemant den ajuyn zijn fchellcn af gaen trecken,Hem fal een droevich nac de wangen haell bedecken:Dus lbo ghy dit ghewas wilt handlen fonder leec,Soo fpeelter fachtjens med, en latet dinck ghecleec.Men mach fick met fijn Lief in heuflieyt wel vermakea^Maer comter niet ontrent als met eerbiedich raecken.cGaet noch al j foot eensplach: A6teon naeâ; verdriet,Soo haeft hy, fonder cleet, Diane voor hem liet. Ivjuda movet lachrimas, veftitam impiine videbis, SjE^e Heet tracïata. manu , non Içdit ocellos^T)um latus inclufuin cortice c£pa gerit^Hanc teni^l jpoliare toga Ji forte mvahlt, Frotïnus nj

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

tu ml nifibafia values^Munia cum lacri lunt obeunda thori ?Fœda facefle Venus. res eft veneranda Maritus : Turpe voluptatis nomen abhorret Hymen.Kon aliquis (mihi crede) nepos > Venerilue latelles Aptus erit caftae Iceptra cenere domus jMcmnonis effigiem, pleriquc lequuntur amantes. Sole micante boanc • hoc abeunte, filent.Dum tuus ille Paris primo furit aótus amore^ Bafia mille feres j bafia mille dabisjAt (imulac ftolidi deferbuit a^ftus amantis^ Protinus emeriti militis vxor ens. FA- FACETVS AMATOR, RÏDICVLVS MARITVS. XXXFIIT. 77

 

Text Appearing After Image:

Cocl. iïhodig. lib. 28. cap. 2 5. QVemadmodum ignn in paleà veile-pori>ii< facile fuccenditttr plis , at-que ocjHS idem reflinguitur , contahefcit-fjuc 5 mfi robujlior materia f tient admet a:ito. mùmento evanefcere novsrum conju-gnm amorern, formaÇoliim corpofis conci-liât urn ^ nifi ionisvrxfulttts , ac prudent ia coatitiis, radices miferit altius. Vivcslivr. i.delaFcm. Chrcft-. V CEs amours tant efchatiffces trois ouquatre jours après les noces , torirnentordinairemZt en nettes, ^ wennent quel-ques fou* aux coups de poings, avant que lepain de tioçcs eftfailli. K 3 Wat /8 Wat Venus vought, datIcheyc de klippel. Qui fe marie par amours A bonnes nuits &. mauvais jours. ANNA. M En Vint een vifch die Q^haelhtet, •^le niet foo lief, a/s vier enjïet,Dit weet den ViJ^cher, en fijn maet,En^ daerom als h y ^-vijjchen gaety€en facile! opfijn fchujte fet jrOie is hem beter als een net :Want als den vis verneemt het licht^Set daer op ferlmgs fijn ghefichty€n Voor der tr

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

{eemt haefi een man^foo zjjdy vry.^ V Apuleius. Luxuriapueiilis pedicisnuptialibus alligandaeft. Matrimonium enim tutiffitriuseftjuventutis porrus,vt air Plucaich. Sale tange ^ liquefcit.ANNA. VT fine labe fiuat primi tibi temporis a:tas,Aiiris ad obfcœnos fie tibi claufa iocos,Hi, pubes lalciva paraccum bella pudorij Prima dionaei cela nepocis erunt.Ergo \bi nequitias aliquisjvocefiiepudendas Audis eric ftuka garrulitate loqui,(Arridere nocet) vulcus oppone feveros^ Et matronaii verba timendafono.Serpere {\ patiare , notât piger atria limax, Soliiitur in liquidas qui (aie Iparfijs aquas.Vocetona, nee parce minisj dum leurra iocaturjProtinus impure definet oreloqui. SALE 5ALE TANGE, LIQ.VESCIT. 47 XXIII.

 

Text Appearing After Image:

Plutarch. inlib. cjuomodo ex 1 ribiis^qtiam viveret^utentur, inimic. &c. \ Po(lhumU,qHodfûlHttor in rifit efet.é- Salom. Proverb. c. 25. v. 23. liherius ciimvirii confabularetur, in \ XTEntus Jcjtiilo dippat pluvias , ^ crimen incejltis ■vocata eft, quant eo crimine innoxiam Spurius Mmutius Pontifexmaximus admonuit nefermonibus levio- j V tristis facies Imquam detrahentem,F 4 Donbe- 4» DonbefochteDonbedochte. ANNA. Qui happe fans quil taftcAilemenclegafle. Wllt ghy u dan tot huyVlijc^jfoen {fchoen^. Ghelijck^met koufen en metNcen, niet alfoo • maer zjjdy vvijs^Eer datghyfyveüichtj proeft de ffijs^Ojf anders t mocht u qualijcl^gaen. Merfïhoeme vangt de domme Qaen,TJeel hujf/^ns Van belijmt papierBereyt den rvogl/laervoor dit dier3En decl^t den gr ont met luflicl^ aes ^Dan coomt den ruogel^ ermen d waes !En valter in^ met heel de cop.Dies vvert de §J)ijf hae/ tot eenjirop. Want, mits t papier haer cleeft om V hooft ^S00 Wort]e van tghefcht berooft^En van het leven corts da

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

comt ontrent. Het gout dringt door een (lale deur.Het Gout jlelt er acht en yy aein t leur; Want fchoon ment albefet enfluytNoch fluyùter tn dit loofe cruyt. Leght in ^ick^^Titver loot, of tinGheenjlechïe Hojfen raeckter in :Teauter^ yfer 3 coper ^ Bael^Het bil f ter buyten al-te-rnael •Alleen het gout mach binnen ft a en.Dat yyort met openfchoot oncfaenjAl/een het Gout, alleen het GheltJs V middel-punt daert al 7ïa helt. zAuro omnia pervia, ANNA. NIl dare Iponte fubit, magis accipiendo peiimusNofter avariuïE crimina Icxiis habet :Hinc fumus imbelles^cjaacque omnia nela repellac, ProtinuSjaccepto munere,viclajacct.Argenti natat xs ferumque per .xquora Vivi, Sola lubic niveos aurca mafia finiis.Quo nequeat penetrare chalyps, admitticur auriim ^ Teftis eric Danaës turris ahena mihi.Cede chalypSj aurum de virginicace triumphat- Hei mihi vis fulvo quanta colore iatet/Forte pudicitiam ferro dedit vna, led aaro Innuraerac patulos exhibuêre finus. AVRO él AVRO OMÎsIIA PERVIA. XXX.

 

Text Appearing After Image:

Cic. Orat. 5. inVcrr. NjhilejttamfanSium quodnonvioU-ri, nïhïl tam muntttim, qitod nonexpugnari fecuni pojsit.Dij, pudor ,airaa fidcs vni fuccumbi-tis auro. Mich.Vefinus. Ffjera nc capias, vncffs latei hàmus in efcâ, TildU dirent vifco mmera, virm ha-bent. M Hj Een €z Een maeght die neemt,Haer eer ontvreemt. Qui prend.Se venc. ANNA. LAet u dan gout, off diamant3By niemant fieken m de hant,Den Oesîer wert met qnijtfijn vis^S00 lang als fy ghejloten is,€n gift noch gaven in en laet^Maer als bacrjchelp eens open /?aetyEn dat alfdan de loofe Qreeft^Als cax^yet wat haer fchenSÎ^ofgeeft ^Een ^eytjen werpendin haerfchel^S00 rijfîcr flrax een deerlijck^^d^VVant^mits den Oefîer niet en maghHaer fchelp toe-fuyten alffe plaghy Door dien de ^ey haer dat belet,Soo pvertfe deerlfjcl^afgkcfet. kj^nfeydet met dees heden dagh.Wat dat het ghevenal vermagh.Wanneer ee meyf^nvvat ontfangtyI^n Weet niet toattermeten Wangt:Die geeft ^ doet alles Wat hy ppiljDie neemt^yerdraegt^enfvvijgt alfiil

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

In September 2013, ten agricultural stakeholders from Colombia traveled to Kaffrine, Senegal for a weeklong south-south learning exchange. Delegates from Colombia included officials from the rice and cereals sector (FEDEARROZ and FENALCE), the national meteorological institute (IDEAM), and the National University of Colombia. The exchange was supported by the International Center for Tropical Agriculture and the CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Kaffrine, Senegal is a focal CCAFS research site and global leader in topics such as climate information services and seasonal forecasting.

 

For more information see Andy Jarvis's blog "Generating a climate conscience through south-south learning" on the CCAFS website.

 

Photo: A. Jarvis (CIAT)

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

t ghehouden maet^Jn droefiiejdt hotft^men trooîî en raet:V^emtghyeen Juhhen omfijnghehyIn beydefuldy Baen perHelt.éMaer foo ghy kiesl een goet mer flant^Dat reyc^ u over aide hant.z^lsgelt enfchoonheyt fyijd^tterzy^De wljfheyt blijft den menfchen by» iAls in de Roos het purper-root,Snfchoonenglans is dor, en doot,Denfoeten reuc/^j tin-pvendtchgoet^Js dan noch dat haer achten doet. Tidchrorum etiam autunmus pulcher. ANNA. AMbrofium latè rofa, tune quoque fpargit odoremCum fluit,auc mulco languida lok jacet.Sculcusamor form^eft, labatis, venientelèneóta, Non lecus ac putri lub trabe fidit opus.Adde quod & febres minuunt, i& cura decorem^ Et totidem caulis ceiTac amarepuer.Firmius ingenium eft, ipfifque nicefcit ab annis^ Et caufas pro Ie mille favoris habet.Non tibi canities veteris fefligia flammae Auferec, aut rug^ï finis amoris erunt^Si jungare viro,cuimenS:,magisore, refulget; Ilh vel extrernos perftat ad vlquc dies. PVLCHRO- PVLCHRORVM ETIAM AVTVMNVS PVLCHER. Si XL.

 

Text Appearing After Image:

Ovid.Trift.^.Eleg.y,• • Nil non wortaie tetiemuSfPecîûris exceptis ingenij^iuebonü. Val.Max.Iib. 7. VNicaflixpater Themijtockm confa-lebat, vtrum eam pauperi, fed orna-to ; an diviti, fed par um prehaf o , collo-caret ; eut is, malo, incfuit, virum pecu-ntâ, qti.ifn pecnaiam viroindigcntem. L Tonck Sa lonck by ont,Heec by coût. lenne fille au vieil.Quon apprefte le cercueil. ANNA. DOch mddlertijt y op dat ghymeughtOocl^yruchten treti^n Vanajeugbt,G h een ouden man ugheyen laet^N och om jtjn ghelt^ noch omfijnjîaetjEen kalen cop , ofgrijjen baertDient metgeen jcughdich dier çepaert.t Js bef te trouyven fijns çhelijc 1^3Jonc met wat joncx^en rijc met rijck^Want f00 ghy trout een ouWe jan,hy lijc^t tt -vader niet u man ;Vees trou is maer y an trou eenfchtjn,Chy foutghetrout een rvyeduTV zijn-^ Ofcoomîer eens mijfchien een f^rucht,lAlsï lang genoughfalzjjnghecruchtjEer dan\bet l^int can vyefn groot ^Soo Ù den ouden ^ader doot :Ofcrijahdy kjnders foo yyat meer,Sooflaetmen ty

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

t^Ooc^ vvaer de xnjHer is te njlugyDaeroaet den minnaer licht te rui.Een die het Spit draeyt al te ras,y Vent al veel eer defpijf in da^t,zAlshy tgebraet maeckt gaer engoet.Te -peel (rehaeli 3 en maeckt geen fp cet.Dus al die ie fck^ «-verhaeH , coomt alder-leü. Serins per feit, c^ui nimü proper at. ANNA. NII properare juvat, properando fugabis amorem,Odic amans proinptas in fua vota maniis.Non placet huic hominum generi hne languine palma, Quodque ciipit:, lubito non cupit ede luum.Cum, domino culpante moras, cita cxnaparatur, Lixa vafer lento tune rotat orbe veru jQuoc|ue minus properat j magis hoc rubet igne ferinaj QucCcéleri rapitur turbine, cruda manet.Si qna veru àoQti veriare Cupidinis arte Virgo velit, tardas debet habere manu?.Si properas properare cave ^ mora calcar amanti eft : Qua^properatj Yeneris duice retardât opus. SERI VS vin. 37 SERIVS PERFICIT, QVI NIMIS PROFERAT.

 

Text Appearing After Image:

Ovid. j.Fafîor. Nvherefi qua velis, quamvispropera-bitis ambo,JDifer, habe^tparv£ commoda magna ftiora. Seneca. MOra. omnis odio eH,fedfacit fapien-tiam» Ghebodea I8 Ghebodeti dienO;is onweert. Lc veneur ne prendCe que iè rend. ANNA. E En Voghlaerspricî{3 en een die Dit ù de? minnaers rechten aert, mint y Wat ghy hun bietst is al onwaert j Zijn 3 na, mijn oordeelj eens ghejïnt 5 Het ijtjl^n ruliet tghevvorpen aesy VVantfoo een njelt-hoen 3 offaifant, Noytgoede ^zfvey-mangrijpt den haes Qomt neer-Cleyallen in den bant, rOaer hy fid injijn iegher ruli, e^is oftet woude ^n ghefaen ; n)en arbeyt Wet des jaghers lusÏ ; De fineren blijven openflaen : Hy Vangt geen <-JVilt3 {het iPVaer hem •^ïaer als het hoen her-tree kt fijn clau,S00 wert het lo(Te garen nan,Enfpringt den ^voghelop en neer^Dan nijpt den draet dies noch te meer-. fchant) Dat hem vanplfs coomt in de hantiDoor moeytelmaeEÏ het minnen-j^el^En tWeygre Vougt de meyfk^s wel. Doch foojy weder Hremt haer loop^ Doet va

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

em blaefier aen , fy fpeelt my voor de mont.Ey. noch een ftreeck Pis mijn : ick reyk, ick blaP, ick hijghc,Ickhapp, ick grijp,ick vat:*, ey/tfchijntdaticklecrijghe;En fiet! noch gHpfewegh, dies t hart, eylaes ! my berft.Doen ick was alder-naeftj doen was ick alder-verfl. Inter manum 6c mentum. Po si-na.no s tandem 3 qui meprej^êre ^ laboresyObügit h^c ochIüprfda njidetida meis:Hanc fequor ingenti conamïne , ja?r^que propinquoy yam crépitant fauces, jam mibiguttur hiat.Se dj dum capturiens -uefligia proxima flrïngoy aAh \ reliqumn njïdeo nil mïhi ^ prêter aqua^.Sommât, heu\ rvigUans , çyfe qmque ludit amator,^uüa, ^vapor^ nihil eB , fe qtiod habere put at. M En sAmour, en Court jÇ^sr ala chajfe^Chacun ne prend ce quil pourcha^e. Aint lot sen va criant, ma belle fe va rendre,Mais tout eft au rebours , lors quand il la veut prendre.Le chien tout plein dclpoir croit quil a pris loifeau.Mais, au partK de la 3 ne prend rien que de leau. INTER INTER MANVM ET MENTVM. <53 XXXI.

 

Text Appearing After Image:

iMCiet, Fotitindi tenifore in ipfö, *• Flucïuat incertü errorihui ardor amantitm. Ovid. Falïitur aiigHrio j^es bona fepe fuo. B4- Chermpelt 64 Ghenmpek vel en vrijt me f wel. Schoon kint, mint; cis nu tijt. dicfpel falu niet voughen.Als forghe falu ziel, u lijfden rimpel ploughen.t Vers roofken is ghewilc j maer wertec eens verlept,Gheen bieken ^ fitter op : ten vvert niet meer gherept.Het bloeyen van u jeught, het gloeyen van u kaken,Het vloeyen van u fpraeck ^ fal Inoeyen en mii-maken Den tijt diet al verbijt. Nu dan^, fchoon Bloem, ontlüyckt,V befte goet verflijt, al wertet niet ghebruyckt. • Tis den aert van de Bien op gheca dorre Roofen of bloemen hacr te fetten. Plinius. Turpe fenilis amor. FR^ndihus irriguü , f^ioltfque recentthus h^retyTer que noVos flores let a njagatur at is * .•Si erna, rofa efi , qu^ Ufo, tornar collmnqitè remifit^ Tr^terit hanc , dulces nee petit inde ftvos.Nulli^s amans canis dat floreafertacapii/is, ,■ Dat f^etida /rofiti bafla nulltu ama

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ruft) by my veel beter varenAls aen u dorren tronck. Siet ! t helt doch na mijn fchoot.En *t heeft van nu voortaen noch pap, noch fap, van nood.Ey lieve fcheyter aff, watfchroomjet noch te vvaghen ?Al Ichijnt u fpruyten teer, het fal haefl: vruchten draghen.Tgaet wel : mijn lief en ick zijn nu in als ghemeen.Om weer te weerden twee, zijn wy gheworden een. lam plenis nubilis annis. HVnc frecor 3 o longd, ijenerahilis cArhor ab aû^o,Corpore da ramum tollerepoj^e tuo:Qrnis \ njt inclmans caput m me a njou ferAtWTy. Ut Olie meo taceat farcina grata f nu.^e duccj mox poterlf teneros producere fcetu-s, f5Me duce , nil fuccis indiget illa tuis.Vicimtis, 6 me A Lux ^fuimus dm , icim fumus namm^^luodque ijrmm nunc esi 3 mox duo mrfns erit. éMaric^ moy hïen toB, mariez^. Vieil Troncq ô lailfe a moy ta ieune branche luiure,,Elle aymera plultoffc dorefnauantavivreSeioinóte de ton corps. nen aye plus de foing.Il luy faut vn mary, dvnpere na befoing. lAM lAM PLENIS NVBILIS ANNIS. Sj^ X LI III.

 

Text Appearing After Image:

Horat. I. Y^felices ter, c^ am-pliui.Car. 13. X. Oups irrupta tenet cofula-^ necmaliiDivulfa querimonijs Su^remà citim fohüt K^mor die. ^i Van 5>o Van groot tot groot er, M En mach wel rechte min den crocodil toe-paHen,*Dit dier is altijt groot, en nimmermeer vol-vvajlen,tNeemc toe van daghtot dagh,en wert noch meerder ftuck,Self als debleeckedoot fitfcherlings op fijn ruck.lek dacht, al lang gheleen;, hoe can ick ftercker minnen ?De liefde fteldhaer voet noch dieper in mijn finnenj En noch al ftortf in my ftaegh meer en meer haer loch :lek ben op t hooghft altijt, en altijt clim ick noch. Van het gelladich waffen des Crocodils endedesfslfs groots. Siet Plin.lib.S.cap.iy. Nefcit habere^modum. CRe/cit in immenfum phariis crocodilus m aryis^,Jnque dies !7{jli maior ah amne redit :<tAugendi metas non huic dedit ^gra fenetïus^ Alorfque rrjel i£japïtrét <-vulnera ^ crefcit adhac Tiigentmdhïet^ crocodile ^furoris imago^ (tAugetur noBro peclôfe femPer amor. Frigida mors cali

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: silenusalcibiadi00cats

Title: Silenus Alcibiadis, sive, Proteus : vitae humanae ideam, emblemate trifariàm variato, oculis subijciens

Year: 1618 (1610s)

Authors: Cats, Jacob, 1577-1660 Schillemans, Frans, b. 1575 Venne, Adriaen Pietersz. van de, 1589-1662 Swelinck, Jan Gerrits, b. ca. 1601

Subjects:

Publisher: Middelburgi : Ex officina typographica Iohannis Hellenij

Contributing Library: Getty Research Institute

Digitizing Sponsor: Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

nft.tGedenckt my , doen ghy laeft maer een-mael op my Lichte,Wat gheeft daer jough en flough mijn aders, mijnghedachte.lek ben, fiet daer. een block, een bloet die niet en can,Maer went u gunfl: tot my ^ fiet daer. ick werd een man. A mica, amanti anima. O Va foves gremlo^ tener hinc tihi prodit alumnus^^uid ! tener os 3 inquis , idpotuijjèfnus ?Jd.ne finies , me a. lux ? re s hçc tibi ^ mira -iideturThylU ? -videbü idem^ me quoque conde Jtnu.éMens fine mente iacet, gremio lat us abde 3 refurget: Si foveoiy moveor : nifaveas , morior-^Z^t foveas faveafque precor : ptdloqm mihiqueZ^ita fovendo-uenit 3~vitafiiVendomanet. R:itionesphyficas viiieapudCard.lib.ï. defubdl. vbi & Liviam Auguflam ovafuoCilore fovilie & pullos exclufiife memorac. N Ta faveur ma ^heur. E penle pas ce traid tant merueilleux, mamye. Que ta faveur a mis vn rude amas en vicjEt que tu vois produit, dVn œuf vn beau poulet.Carme traictant ainfi, tu verras mefme efFeót.^ ~ AMICi^ AMICA AMANTI ANIMA.XL. 8i

 

Text Appearing After Image:

Philip. Beroal. Q Vod in navigio guheriJdtor, cjuod in civitate niAgiflrjittj , quodtnmundofol, hoc inter mortales amor efï ; navigium finegubern^itore hbajcit, civitasftne magisiratu pericUtatttr, mimdus fine fok tenehricofn^ cffcitnr ; ^ mor-talium vit A fine amor e -vitalii non efl. 7 olie ex hominibus amorem ,folcm e mm-do ftifliilijie Tjidcberis. L Jnt 3î Intvvljfwtmd,tLiefgaeti;ooral. E En minnaer ginc ter kerck om God (foo tlchee^ te dancké,,Om dat hy was verlofl: van Venus loole rancken,Daer coomthemintghemoeteen loddérlijcke meyt.Ach. doorfaeck van fijn vier, (fietwat een innicheycEen Venus-Iancker heeft) mits ly raaer op hem lachte,Sijnyver, fîjnghebedt/tginck aluyt fijnghedachte.Den aep vergeet de maeten fijn gheichick ghebaer,Als hy, fijn ouden wenfch, de noten wert ghewaer. ..... purentemQuid delubra juvant? IAne y ^eo grates acîum cum nu^er ahires^Litxa forent^aphio quod tua colla jugOytarte Tryphœna tihi medio njenit obuia templo, 1)Hmque <uemt ^ dulci rifus a

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Oiba es un municipio del departamento de Santander en Colombia.

  

Es también conocido como “Pueblito Pesebre de Colombia”. Está ubicado a 151 km de Bucaramanga. Famosa por sus artesanías de caolín y el templo de San Miguel es una bella construcción en piedra. En sus alrededores es posible encontrar hermosos parajes naturales con impresionantes caídas de agua, balnearios y cuevas como la de Cachalú.

  

Se localiza a unos 1.420 m de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la Cordillera Oriental Colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santandereanas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga —ésta última la capital departamental—, en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Santafé de Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 kilómetros.

  

Durante los primeros años tras su fundación sirvió como pueblo de indios con el nombre de Poima o Floiba, que era el que recibía la comarca en su conjunto. La actual denominación la recibió en 1625. Un siglo después, en el año 1727, le fue concedida la categoría de parroquia. Los políticos colombianos del siglo XIX, Vicente Azuero, y su hermano el presbítero Juan Nepomuceno Azuero nacieron en esta localidad. Población de la cabecera (1993), 3.236 habitantes; población del municipio (1993), 8.629 habitantes.

  

Se localiza a unos 1.420 msnm de altitud, en una cañada que desciende hacia el valle del río San Bartolomé (también denominado Oibita o Llano del Burro), un afluente del Suárez, tributario, a su vez, del Magdalena. La comarca sobre la que se asienta Oiba forma parte de un área amesetada que se extiende entre dos de los ramales que conforman la cordillera Oriental colombiana en su tramo central.

  

La carretera Panamericana atraviesa su territorio y conecta su cabecera por el norte con las ciudades santanderinas de Socorro, Floridablanca y Bucaramanga(ésta última la capital departamental), en tanto que por el sur la comunica con Tunja, cabecera del departamento de Boyacá, y Bogotá, la capital de Colombia de la que dista 235 km .

  

Hidrografía: el municipio de Oiba está bañado por los ríos Oibita que se alimenta de otras microcuencas como la del Río Oibita (quebrada Cunacua), quebrada Guayaca (más importante afluente del la Microcuenca del Río Oibita), quebrada Olavica (afluente la quebrada Guacara), quebrada Muchilera, quebrada Santuario, quebrada La Honda (quebrada Pantanera), quebrada la Flecha y quebrada Guayana.

  

Climatología: la temperatura en la zona más cálida del municipio es de 22,6 y 15,8 ºC para la zona más fría, con base en el IDEAM la temperatura estimada es de 20,6 ºC.

1 3 4 5 6 7 ••• 55 56